Secció legislativa

Actualitat legislativa: Legislació autonòmica, Legislació estatal

 

Legislació autonòmica

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011
PDF Veure normativa (77 Kb)

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 2, de 4 de gener de 2011
PDF Veure normativa (69 Kb)

Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 183, de 16 de desembre de 2010
PDF Veure normativa (43 Kb)

Llei 12/2010, de 12 de novembre, de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/CE, de 12 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior
Butlletí: BOIB núm. 171, de 25 de novembre de 2010
PDF Veure normativa (68 Kb)

Decret 113/2010, de 5 de novembre, d'accés electrònic als serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 165, de 13 de novembre de 2010
PDF Veure normativa (44 Kb)

Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 165, de 13 de novembre de 2010
PDF Veure normativa (56 Kb)

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 112, de 29 de juliol de 2010
PDF Veure normativa (84 Kb)

Llei 6/2010, de disset de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del déficit públic
Butlletí: BOIB núm. 094 - 22 de juny de 2010
PDF Veure normativa (51 Kb)

Llei 4/2010, de 16 de juny de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 094 - 22 de juny de 2010
PDF Veure normativa (46 Kb)

Decret 52/2009, de 7 d'agost, pel qual es crea el Consell de l'Economia Social i del Cooperativisme de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 118, de 13-08-2009
PDF Veure la normativa (22 Kb)

Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials de les Illes Balears
Butlletí: BOIB núm. 89, de 18-06-2009
PDF Veure la normativa (129 Kb) 

Llei 2/2009 de 19 de març, de rehabilitació i millora dels barris dels municipis de les Illes Balears.
Butlletí: BOIB núm. 44, 26-03-2009
PDF Veure la normativa (29,12 Kb)

 

 

Legislació estatal

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social
Butlletí: BOE Núm. 76.  Miércoles 30 de marzo de 2011
PDF Veure normativa (244 Kb)

Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino.
Butlletí: BOE Núm. 317. Jueves 30 de diciembre de 2010
PDF Veure normativa (414 Kb)

Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
Butlletí: BOE Núm. 317. Jueves 30 de diciembre de 2010
PDF Veure normativa (776 Kb)

Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
Butlletí: Núm. 227. Sábado 18 de septiembre de 2010
PDF Veure normativa (764 Kb)

Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras.
Butlletí: Núm. 192. Lunes 9 de agosto de 2010
PDF Veure normativa (512 Kb)

Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Butlletí: Núm. 190. Viernes 6 de agosto de 2010 
PDF Veure normativa (412 Kb)

Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.
Butlletí: Núm. 173. Sábado 17 de julio de 2010
PDF Veure normativa (192 kB)

Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Butlletí: Núm. 163. Martes 6 de julio de 2010
PDF Veure normativa (220 Kb)

Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
Butlletí: Núm. 53. Martes 2 de marzo de 2010
PDF Veure normativa (236 Kb)

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Butlletí: BOE núm. 118. Viernes de 15 de mayo de 2009
PDF Veure normativa (4,24 Mb)

Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.
Butlletí: BOE núm. 79. Miércoles 1 de abril de 2009
PDF Veure normativa (321,37 Kb)