Composició i òrgans

 

El CES s'estructura en tres grups. En el Grup I hi estan representades les organitzacions empresarials, en el Grup II, els sindicats i en el Grup III, diversos sectors productius i socials.

El CES té òrgans unipersonals i col·legiats.


ÒRGANS UNIPERSONALS

President: Rafel Ballester Salvà
Vicepresident 1r: José Luis García Vidal
Vicepresidenta 2a: Carmen Planas Palou
Secretari general: Josep Valero González
                       ÒRGANS COL·LEGIATS

PLE

GRUP I

Està format per 12 persones designades per les organitzacions empresarials més representatives:

a) Designats per la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
b) Designats per la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB)
 

GRUP II

Està format per 12 persones designades per les organitzacions sindicals més representatives:

a) Designats per la Confederació Sindical de Comissions Obreres (CCOO)
b) Designats per la Unió General de Treballadors (UGT)

GRUP III

Està format per 12 persones designades per diverses organitzacions sectorials i institucionals públiques:

a) Un representant del sector agrari
b) Un representant del sector pesquer
c) Un representant del sector d'economia social
d) Un representant de les associacions de consumidors i usuaris
e) Un representant de la Universitat de les Illes Balears
f) Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les entitats locals
g) Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a finalitat principal la protecció del medi ambient
h) Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental
 


COMISSIÓ PERMANENT

És l'òrgan de suport al Ple. Està formada pel president, sis vocals, dos per cada grup, i la secretària general del CES. Els vicepresidents poden assistir a totes les reunions de la Comissió Permanent.

Llista de membres vocals:
- Sergio Bertrán Damián (Grup I) (Suplent: Margalida Adrover Caldentey)
- Jordi Mora Vallbona (Grup I) (Suplent: Alfonso Rojo Serrano)
- Josep Ginard Vallcaneras (Grup II) (Suplent: Eva Cerdeiriña Outerial)
- Lorenzo Navarro Jimeno (Grup II) (Suplent: Francisca Garí Perelló)
- Antonio Serra Puig (Grup III) (Suplent: Josep Antoni Mayans Mesquida)
- Jerónima Bonafé Ramis (Grup III) (Suplent: Pau Antoni Montserrat Valentí)


COMISSIONS DE TREBALL

Són grups d'estudi per elaborar informes, projectes o propostes per sotmetre'ls al Ple.
La composen un mínim de 3 i un màxim de 6 membres, determinats pel Ple.
Les comissions de treball poden ser permanents o específiques. Les comissions específiques s'extingeixen una vegada finalitzen les seves funcions.

Actualment estan en funcionament les comissions de treball permanents següents:

1. Economia, desenvolupament regional i medi ambient

Àrees d'actuació: Economia i fiscalitat, Unió Europea i desenvolupament regional i cooperació per al desenvolupament, polítiques sectorials i medi ambient, ordenació del territori, habitatge i transports.

Presidenta: Margalida Adrover Caldentey

Vicepresidència: Justo Saura Mercadal

Membres titulars: Justo Saura Mercadal, Francesc Mellado Serra,  José García Relucio, Mariano Reaño Lambea, Sebastià Ordinas Capó

Membres suplents: Antonia Maria Pou Rotger, Jordi Mora Vallbona, Eva Cerdeiriña Outerial, Ana Landero Recio, Josep Antoni Mayans Mesquida, Santiago Ferrer Costa


2. Ocupació i relacions laborals

Àrees d'actuació: Polítiques actives per a l'ocupació, relacions laborals i riscs laborals, ocupació i Seguretat Social, formació professional i polítiques d'ocupació relacionades amb els fons estructurals de la Unió Europea.

Presidenta: Ana Landero Recio

Vicepresidència: Yolanda Calvo Rodríguez

Membres titulars: Margalida Adrover Caldentey, Justo Saura Mercadal, Yolanda Calvo Rodríguez, Antonio Serra Puig, Alfons Méndez Vidal.

Membres suplents: Antoni Gayà Gayà, Alfonso Rojo Serrano, Silvia Montejano Cofreces, José García Relucio, Jerónima Bonafé Ramis, Sebastià Ordinas Capó.

 

3. Àrea Social

Àrees d'actuació: Salut i consum, assumptes socials, polítiques d'igualtat i polítiques d'integració, educació i cultura

President: Pau Antoni Monserrat Valentí

Vicepresidència: Vacant

Membres titulars:  Francisco Martorell Esteban, Alfonso Rojo Serrano, Eva Cerdeiriña Outerial, Francisca Garí Perelló, Gabriel Ferragut Enseñat.

Membres suplents: Antoni Gayà Gayà, Jordi Mora Vallbona, Francesc Mellado Serra, Sonia Saavedra Ferreira, Maria Llompart Bibiloni, Domingo Bonnín Bautista.

 

4. Comissió de treball elaboració Memòria anual

Presidenta: Maria Llompart Bibiloni

Vicepresidència: Silvia Montejano Cofreces

Membres titulars: Antonia Maria Pou Rotger, Rafel Roig Grimalt, Silvia Montejano Cofreces, Miguel Ángel Romero Barrones, Ferran Navinés Badal.

Membres suplents: Margalida Adrover Caldentell, Eduardo López Ramos, Yolanda Calvo Rodríguez, José García Relucio, Alfons Méndez Vidal, Santiago Ferrer Costa.


5. Comissió de treball de Seguiment H2030

President: Rafel Ballester Salvà

Vicepresident: Ferran Navinés Badal

Membres titulars: Antonia Maria Pou Rotger, Sergio Bertrán Damian, Yolanda Calvo Rodríguez, Ana Landero Recio, Ferran Navinés Badal, Mariano Reaño Lambea.

Membres suplents: Margalida Adrover Caldentey, Azúcena Jiménez Ruiz, Eva Cerdeiriña Outerial, Francisca Garí Perelló, Gabriel Ferragut Enseñat, Josep Antoni Mayans Mesquida.


6. Comissió de treball de revisió del Reglament del CES

President: Gabriel Ferragut Enseñat

Vicepresidenta: Sonia Saavedra Ferreira

Membres titulars: Sergio Bertrán Damian, Margalida Adrover Caldentey, Francesc Mellado Serra, Sonia Saavedra Ferreira, Gabriel Ferragut Enseñat, Ferran Navinés Badal.

Membres suplents: Antonia Maria Pou Rotger, Azúcena Jiménez Ruiz, Eva Cerdeiriña Outerial, Miguel Ángel Romero Barrones, Santiago Ferrer Costa, Mariano Reaño Lambea.

NOTA: S'ha de tenir en compte que la composició del CES es pot modificar en produir-se canvis en la designació dels seus membres (Vegeu l'apartat de Normativa)