Nomenaments i cessaments 2022

Decret 40/2022 de 10 d'octubre, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants del sector de l'economia social

BOIB 132

Data: 11 d'octubre de 2022

Veure la normativa

L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, amb la redacció feta per la reforma realitzada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social, i ordena que una llei del Parlament n'ha de regular la composició, la designació dels seus membres, l'organització i les funcions.

En compliment del que disposa l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es va aprovar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, l'article 1 de la qual estableix que té la naturalesa d'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

L'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES, es realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d'haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 12 de gener de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret 1/2021, d'11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 005, de 2021).

El sector de l'economia social ha proposat al Consell Econòmic i Social una modificació dels seus representants en aquest Consell.

D'acord amb el que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentat amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social, d'acord amb la designació i proposta prèvia efectuada per les esmentades organitzacions.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 10 d'octubre de 2022,

Decret

Primer. Deixar sense efectes els nomenaments dels membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents, integrats en el grup III, en representació del sector de l'economia social:

Titular: Sra. Jerònima Bonafé Ramis

Suplent: Sra. Malena Riudavets Suàrez

Segon. D'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, es nomenen com a membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació del sector de l'economia social, les persones següents:

Titular: Sra. Malena Riudavets Suàrez

Suplent: Sra. Jerònima Bonafé Ramis

Tercer. Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Decret 27/2022 de 25 de juliol, de modificació de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I com a representants de la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears

BOIB 97

Data: 26 de juliol de 2022

Veure la normativa

L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social, i ordena que una llei del Parlament n'ha de regular la composició, la designació dels membres, l'organització i les funcions.

En compliment de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es va aprovar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), l'article 1 de la qual estableix que el CES té la naturalesa d'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

L'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES, es realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d'haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 12 de gener de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret 1/2021, d'11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 005, de 2021).

La Confederació d'Associacions Empresarials de Balears ha proposat la modificació d'un dels seus representants en aquest Consell.

D'acord amb el que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentat amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social, d'acord amb la designació i proposta prèvia efectuada per les esmentades organitzacions.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 25 de juliol de 2022.

Decret

Primer. Deixar sense efectes el nomenament del membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següent, integrat en el grup I, en representació de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears:

Suplent: Sr. Salvador Servera Jaume

Segon. D'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, es nomena com a membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears:

Suplent: Sra. Petra Mut Tomás.

Tercer. Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Decret 14/2022 de 16 de maig, de modificació de nomenament de membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup I com a representants de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears

BOIB 65

Data: 19 de maig de 2022

Veure la normativa

L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social, i ordena que una llei del Parlament n'ha de regular la composició, la designació dels membres, l'organització i les funcions.

En compliment de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es va aprovar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), l'article 1 de la qual estableix que el CES té la naturalesa d'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

L'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES, es realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d'haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 12 de gener de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret 1/2021, d'11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 005, de 2021).

La Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears ha proposat la modificació d'un dels seus representants en aquest Consell.

D'acord amb el que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentat amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social, d'acord amb la designació i proposta prèvia efectuada per les esmentades organitzacions.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 16 de maig de 2022,

Decret

Primer. Deixar sense efectes el nomenament del membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següent, integrat en el grup I, en representació de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears:

Suplent: Sr. Gustavo de Vicente Murciano

Segon. D'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, es nomena com a membre del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de la Confederació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears:

Suplent: Sra. María Renart Vivo

Tercer. Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.


Decret 8/2022, de 28 de març, de modificació de nomenament de membres en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants de la Universitat de les Illes Balears

BOIB 43

Data: 29 de març de 2022

Veure la normativa

L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, amb la redacció feta per la reforma realitzada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social, i ordena que una llei del Parlament n'ha de regular la composició, la designació dels seus membres, l'organització i les funcions.

En compliment del que disposa l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, es va aprovar la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, l'article 1 de la qual estableix que té la naturalesa d'òrgan col·legiat de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

L'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, determina que la forma de designació i nomenament dels membres del CES, es realitzarà mitjançant Decret del Consell de Govern de les Illes Balears, després d'haver rebut les propostes i les designacions corresponents.

En data de 12 de gener de 2021 es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Decret 1/2021, d'11 de gener, pel qual es nomenen els membres del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 005, de 2021).

La universitat de les Illes Balears ha proposat al Consell Econòmic i Social una modificació dels seus representants en aquest Consell.

D'acord amb el que preveu l'article 5.4 de la Llei 10/2000, esmentat amb anterioritat, correspon al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels nous representants del Consell Econòmic i Social, d'acord amb la designació i proposta prèvia efectuada per les esmentades organitzacions.

Per tot això, a proposta del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 28 de març de 2022,

DECRET

Primer. Deixar sense efectes els nomenaments dels membres suplents del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears següents, integrats en el grup III, en representació de la Universitat de les Illes Balears:

Titular: Sra. Maria Llompart Bibiloni

Suplent: Sr. Jordi Llabrés Bordoy

Segon. D'acord amb el que preveu l'article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, es nomenen com a membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, en representació de la Universitat de les Illes Balears, les persones següents:

Titular: Sr. Carles Mulet Forteza

Suplent: Sra. Maria Llompart Bibiloni

Tercer. Aquest Decret té efectes des del moment en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.