Compareixença del Sr. Josep Valero i González, secretari general del Consell Econòmic i Social, per tal d'informar sobre l'estat actual de la realització de l'estudi sobre la realitat present i la dinàmica de la reproducció de la pobresa a les nostres illes, els impactes que tendria sobre ella l'aplicació d'una renda bàsica universal i les condicions d'aplicabilitat d'una prestació com aquesta (escrit RGE núm. 5098/19)..

DIARI DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 7. Any 2019

Links d'interés:

Per a més informació podeu descarregar el següent document