inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Comissió Permanent Virtual 6/2020

12/05/2020 a les 14:00 - 19/05/2020 a les 14:00

Comissió Permanent Virtual núm. 6/2020

Durada.- 12/05/2020 (14:00 h.)  --  19/05/2020 (14:00 h.)

Ordre del dia

1.- Debat i, si s'escau, aprovació de l'acta de la sessió anterior (s'adjunta acta).

2.- Debat i, si s'escau, designació de la comissió de treball encarregada d'elaborar la proposta de dictamen relativa al projecte de reglament de protecció del medi nocturn, sol·licitat pel Consell Insular de Menorca (s'adjunta projecte de reglament).

 La comissió de treball proposada és la d'Economia, Desenvolupament rural i medi ambient, que té com àmbits d'actuació:  economia i fiscalitat, Unió Europea i desenvolupament regional i cooperació per al desenvolupament, polítiques sectorials i medi ambient, ordenació del territori, habitatge i transports. La presidenta de la comissió és Carmen Marí Casañ; els membres titulars són Justo Saura Mercadal, Francesc Mellado Serra, Sebastian Lora, Santiago Ferrer Costa; i els membres suplents són Sergio Bertrán Damián, Jordi Mora Vallbona, Yolanda Calvo Rodríguez, Sonia Saavedra Ferreira, Mariano Reaño Lambea, Miquel Juan Ferrer.

3.- Debat i, si s'escau, aprovació de la proposta de dictamen 3/2020, relativa al projecte de reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels serveis d'acolliment residencial de l'illa de Mallorca (s'adjunta proposta de dictamen).

  D'acord amb el procediment previst a l'article 34.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Econòmic i Social, es concedeix un termini màxim de cinc dies hàbils comptadors a partir del mateix dia d'enviament d'aquest correu per aprovar els esmentats punts de l'ordre del dia. En el cas que no es presentin objeccions en aquest termini, es donaran per aprovats.En el cas que un membre de la Comissió presenti observacions , aquestes es remetran a la resta de membres de la Comissió per al seu coneixement i efectes oportuns.

Per a més informació podeu descarregar el següent document

Arxiu application/pdf, 210500 bytes - Convocatòria Comissió Permanent Virtual 6 2020.pdf