inici . inicio

desc_símbolo youtube ok.png    desc_símbolo instagram.png   desc_logo twiter.jpg   desc_símbolo facebok.png

esdeveniment

Esdeveniments

Comissió de treball de la Memòria. CT Mem 1/2020

19/02/2020 a les 11:30 - 19/02/2020 a les 12:30

Reunió de la Comissió de treball de la Memòria. CT MEM 1/2020

Lloc de reunió: sala de reunions 2 de Son Lledó, primer pis (Campus de la UIB)

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2.- Informació sobre l’estat d’elaboració de la Memòria del CES 2019.

3.- Informació sobre les properes convocatòries de la Comissió de Treball de la Memòria.

4.- Adopció dels acords que pertoquin.

5.- Torn obert de paraules.

Esdeveniments

Comissió Permanent Virtual CPV 2/2020

14/02/2020 a les 10:34 - 21/02/2020 a les 10:34

Comissió Permanent Virtual CPV 2/2020

Durada: 14/02/2020 (10:34h.) -- 21/02/2020 (10:34 h.)

Ordre del dia.-

Per indicació del president, es convoca la Comissió permanent virtual del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, amb el següent ordre del dia:

Únic.- Designació de suplent del titular de la Secretari General en casos de vacant, absència o malaltia.

En aquest sentit, l'article 14.1 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Econòmic i Social, disposa que ''La persona titular de la Secretaria General pot ser substituïda, en cas d’absència o vacant, pel membre del personal tècnic al servei del CES que designi la Comissió Permanent a proposta de la persona titular de la Presidència''.

Tant la Llei 3/2003, de 26 de març, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com la Llei 40/2015, d’1d’octubre, de règim jurídic del sector públic, amplia també aquesta suplència per als casos de malaltia.

Atès tot el que s'ha exposat, la presidència del CES proposa a la Comissió permanent, que el senyor Juan Francisco Servera Villena, personal tècnic d'aquest Consell, supleixi al titular de la secretaria general per als casos de vacant, absència o malaltia. Aquesta suplència es troba limitada a l'assistència a les comissions de treball, comissions permanents i plenaris.

En el cas de que no es presentin objeccions a la proposta presentada en el termini de cinc dies hàbils comptadors a partir del dia següent de l'enviament d'aquest correu, aquesta s'entendrà aprovada.