Volver

Iniciativas Normativas en tramitación

Volver al listado de noticias

11/02/2020

Projecte de decret pel qual es regulen els informes d’avaluació d’edificis i el seu Registre

Direcció general d’Ordenació del Territori


FITXA: Projecte de decret pel qual es regulen els informes d’avaluació d’edificis i el seu Registre


Objecte: Aquest Decret té per objecte regular el contingut i la formalització de l’informe d’avaluació d’edificis en l’àmbit territorial de les Illes Balears i el seu Registre

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció general d’Ordenació del Territori

 

Data d'inici de la tramitació: 10 de gener de 2019

 

Fase actual de tramitació: Pendent del Dictamen del Consell Econòmic i Social

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia des de 12/11/2018 fins dia 30/11/2018 prevista a l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 69 visites, però cap aportació. Pot veure la informació en l'històric de consultes prèvies del Portal de Participació aquí

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública des de dia 13/02/2019 fins 06/03/2019 prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) ,que ha generat 37 visites i dues al·legacions telemàtiques a per aquest Portal. Pot veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí

 

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

06/11/2018 Memòria de la consulta prèvia (pdf)

03/12/2018 Document d’anàlisi amb el resultat de la consulta prèvia (pdf)

07/01/2019 Memòria justificativa (pdf)

10/01/2019 Resolució d’inici (pdf)

28/01/2019 Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) (pdf)

12/02/2019 Resolució del BOIB d’informació pública (PDF BOIB) (pdf) 

Esborrany del projecte que se sotmet a informació pública o audiència

21/05/2019 Informe de valoració d’al·legacions

22/02/2019 Informe d’impacte de gènere    

11/02/2020 Proyecto de Decreto modificado

18/05/2020 BOIB inf. pública 18-05-20 CAST