avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de maig de 2024

Publicació de les llistes provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de llengua catalana de maig de 2024

 • Resolució de la directora general per la qual s’aproven les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos de les proves de maig de 2024
 • Annex 1. Relació provisional d’admesos (corregida)
 • Annex 2. Relació provisional d’exclosos
 • Annex 3. Relació provisional d’admesos amb adaptació de les condicions de la prova
 • Llista de motius d’exclusió
 • Sol·licitud d’esmena de la inscripció a les proves de llengua catalana

Consultau la llista provisional d’admesos (annexos 1 i 3). Si no hi figurau, consultau la llista provisional d’exclosos (annex 2) i el motiu d’exclusió. Trobareu tots aquests documents al final d’aquesta pàgina.

TERMINI PER ESMENAR

Del 6 al 10 de maig, ambdós inclosos.

PROCEDIMENT D’ESMENA

A. Tràmit de telemàtic

Accediu al tràmit telemàtic del procediment de la Seu Electrònica i annexau-hi la documentació requerida.

B. Tràmit presencial

S’ha de presentar la documentació següent:

 • La sol·licitud d’esmena correctament emplenada i signada. Trobareu el model de sol·licitud d’esmena al final d’aquesta pàgina.
 • Si escau, la documentació per completar, esmenar o corregir la sol·licitud d’inscripció.

Presentació de la documentació

 • A les oficines del Servei de Formació i Certificació de Coneixements de Català (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r pis, porta 3), sense cita prèvia.
 • A qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Consultau:

 1. Entitats locals integrades en el SIR
 2. Oficines de registre del Govern de les Illes Balears

 • Per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació

CAL TENIR EN COMPTE...

A. Formalització de més d’una inscripció

Tal com estableixen les bases de la convocatòria de proves, només és possible inscriure’s a les proves d’un sol certificat. Les persones que hagin formalitzat més d’una inscripció, per esmenar han d’enviar un missatge electrònic a l’adreça provescatala@iebalearics.org. Hi han d’indicar el nom complet, el DNI o NIE i el nivell al qual volen quedar inscrites.

B. Acreditació de la situació de desocupació

D’acord amb l’apartat 2.3 de la base tercera de la convocatòria de proves, el document que s’ha de presentar per acreditar estar en situació de desocupació és l’informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del SOIB.

C. Manca de justificant de pagament (model 046)

En el cas d’exclusió per manca de presentació del justificat de pagament (model 046), us podeu posar en contacte amb l’ATIB al telèfon 971 22 85 10 per poder recuperar-lo i presentar-lo dins el termini d’esmena.

D. Persones que no consten en cap llista

En el cas de persones que no consten en cap llista, s’ha de presentar el justificant de registre (presencial o telemàtic) per acreditar que es va dur a terme el tràmit dins el termini d’inscripció.

INCORRECCIONS EN EL NOM

Revisau si el vostre nom hi consta escrit correctament; és a dir, si hi ha el nom complet i oficial, si l’ordre de nom i llinatges és el correcte, si els accents són els que pertoquen, etc. En cas que hi hagi alguna errada, comunicau-la a l’adreça electrònica provescatala@iebalearics.org per poder-la corregir.

DEVOLUCIÓ DE TAXES

D’acord amb la base setena de la convocatòria de proves, únicament es pot sol·licitar la devolució de la taxa d’inscripció quan no s’hagi pogut formalitzar la matrícula per causa imputable a l’Administració, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos (21 de maig). Aquest termini s’entén sens perjudici del que disposa l’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

La devolució de la taxa s’ha de sol·licitar a la Direcció General de Cultura i s’ha de presentar la documentació acreditativa del pagament de la taxa.

Consultau el procediment de devolució de pagaments indeguts (https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3974886) a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​