avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Ruta de navegació

Torna

Publicador de continguts

Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2021-2023

Pla Estratègic de Subvencions de la CAIB 2021-2023

Mitjançant Acord de Consell de Govern, adoptat en la sessió de dia 20 de desembre de 2021, es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears 2021-2023. En el Pla s'ha concretat l’abast temporal, els objectius i els efectes que es pretenen aconseguir, els terminis de consecució, els costs previsibles i les fonts de finançament, tot això en el marc dels objectius d’estabilitat pressupostària i de la programació pressupostària pluriennal. S’ha optat per la redacció d’un pla pluriennal emmarcat dins el objectius estratègics que el Govern assenyala com a prioritaris en les seves polítiques públiques de subvencions, i que les conselleries i les entitats de dret públic que en depenen, llevat del consorcis, han previst convocar.

És l’objectiu prioritari  del Govern avançar decididament en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears per fer-ho més resilient, diversificat i innovador, més competitiu, productiu i digital, més sostenible i més inclusiu i cohesionat, amb la visió de garantir la prosperitat econòmica de les Illes Balears i el benestar de la seva ciutadania, sense deixar a ningú enrere i sense comprometre el futur de les noves generacions, amb un model productiu equilibrat basat en la societat del coneixement. Amb aquests objectius el Pla Estratègic de Subvencions s'estructura en 4 grans objectius estratègics: diversificació econòmica, sostenibilitat, competitivitat i cohesió social.

En aquest apartat s'aniran afegint les eventuals modificacions de l'annex al Pla Estratègic de Subvencions (publicat en el BOIB núm. 175, de 23-12-2021) mitjançant resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques a què es refereix el punt tercer de l'Acord esmentat. En tot cas, les quanties que es preveuen tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l’alteració eventual a l’alça o a la baixa de les quanties previstes a l’hora d’aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté aquest Pla, sens perjudici de que aquestes modificacions s’hagin de comunicar preceptivament a la Conselleria d’Hisenda i Relacions Exteriors.

Aquest Pla es troba prorrogat per Acord de Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 (BOIB núm. 173/2023, de 23 de desembre) fins que s'aprovi i desplegui els efectes el nou Pla Estratègic de Subvencions.

Documentació relacionada​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023
Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2023 pel qual es prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023
Versió consolidada del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​