Torna

Servei de Gestió Forestal

desc_banda_prevencio_cat.JPG

PLANIFICACIÓ DE LA PREVENCIÓ


La prevenció és un dels dos pilars bàsics en la lluita contra els incendis forestals, juntament amb l'extinció.

Les quantitats que cada any dedica la comunitat autònoma a la defensa contra els incendis forestals a les Illes Balears, es consignen als pressuposts generals de la CAIB. Una proporció creixent d'aquestes partides es destina íntegrament a la prevenció dels incendis forestals.

Des de l'any 2000, la campanya de lluita contra els incendis forestals dura els 365 dies de l'any durant els quals estan disponibles els mitjans d'extinció, que van augmentant o disminuint els seus efectius segons el nivell de risc o segons les condicions meteorològiques o l'estat de les masses forestals de cada illa. No obtant, el Decret 125/2007, de 5 d'ocubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals, estableix a l'art. 3 l'època de risc d'incendis de l'1 de maig al 15 d'octubre, ambdós inclosos.

L'equip que treballa en la prevenció dels incendis forestals és pràcticament el mateix que composa l'operatiu d'extinció, fet que aporta coherència, coordinació, i èxit en la lluita integral contra els incendis forestals. Aquest equip és el resultat d'un important esforç inversor de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori que ha incrementat els darrers anys la plantilla de tècnics i agents de medi ambient, de brigades forestals i d'altres mitjans d'extinció.

 

 

El treball en prevenció d'incendis exigeix l'estudi de les causes que els provoquen, per tal de dissenyar quines seran les actuacions de conscienciació, concil·liació d'interesos i d'altres actuacions que es considerin necessàries per disminuir l'ocurrència dels mateixos. A més, s'actua sobre la massa forestal amb feines selvícoles pre-dissenyades per tal de dificultar la propagació d'un incendi en cas de que s'inicii, modificant l'estructura espacial i la composició del combustible vegetal que serà el que determine en part les condicions de comportament i propagació dins la dinàmica del foc.

 

Per tant, les accions de prevenció es poden classificar de la següent manera:

 

1.- Cultura del risc

Per a promoure la conscienciació de la societat sobre la prevenció dels incendis forestals es realitzen campanyes publicitàries, s'elaboren tríptics i fullets informatius, i es realitzen jornades i reunions dirigides a diferents col·lectius amb el suport de la XARXA FORESTAL, amb l'objectiu de transmetre la problemàtica d'incendis a tota la societat, informant i sensibilitzant per a que adoptin bones pràctiques amb l'ús del foc i la gestió de la vegetació, accions d'autoprotecció i millora de la capacitat de resposta i reacció front un posible incendi forestal.

 

2.- Pla general de defensa contra incendis forestals i Plans comarcals

La seguretat i eficàcia dels treballs d'extinció depèn en gran mesura de l'execució d'accions de prevenció, molt importants per a l'adequada planificació de les tàctiques i estratègies de l'extinció.

Els treballs de prevenció estan justificats i establerts al III Pla General de Defensa contra Incendis Forestals, que es desenvolupa en els seguents plans:

 - Pla Comarcal de defensa contra incendis forestals de la zona de ponent de Mallorca

 - Pla Comarcal de defensa contra incendis forestals de Tramuntana centre-nord de Mallorca

 - Pla Comarcal de defensa contra incendis forestals de Llevant nord de Mallorca

 - Pla Comarcal de defensa contra incendis forestals de Llevant sud de Mallorca

 - Pla Comarcal de defensa contra incendis forestals de Centre - Sud de Mallorca

 - Pla Insular de defensa contra incendis forestals de Eivissa i Formentera

 - Pla Insular de defensa contra incendis forestals de Menorca

 

Un dels seus objectius prioritaris és disminuir el nombre d'incendis i les superfícies afectades mitjançant la planificació de les accions preventives en funció del risc i de les prioritats de defensa existents. Aquest pla estableix la necessitat d'elaborar plans de protecció a nivells inferiors que disposin dels òrgans i procediments de coordinació per a la planificació de la defensa en un àmbit d'aplicació comarcal i municipal.

Aquests són els Plans Comarcals de Defensa, Plans Municipals de Defensa i Plans d'Autoprotecció.

 

3.- Aplicació de la normativa

- Autoritzacions d'ús del foc segons el Decret 125/2007.

- Informes d'actuacions en àrees de prevenció de risc d'incendis forestal (APR d'incendis) segons els Plans Territorials Insulars.

- Informes sobre projectes i plans que estan en procés d'Avaluació d'Impacte Ambiental, per a que incloguin el risc d'incendis forestals com a factor d'estudi i valoració.