Torna

Transport Marítim

En data 12 de maig de 2022 es va publicar (BOIB núm. 62) la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 5 de maig de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret pel qual es desenvolupa el règim especial de prestació dels transports marítims entre les Illes Balears, fixant un termini de 15 dies per a fer al·legacions, d'acord amb l'establert a la mateixa resolució.

L'expedient de la norma pot ser consultat al següent enllaç: expedient

I es poden fer al·legacions a la norma, fins al dia 2 de juny de 2022, al següent enllaç: participació ciutadana