Torna

Normativa aplicable i directrius, instruccions, acords i circulars

Tornar al llistat de notícies

Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 761/2001 i les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. (DOUE núm. 342, de 22/12/2009)

QUALITAT AMBIENTAL - EMAS

Es facilita l’enllaç a la versió consolidada.