Torna

Transparència EBAP

Carta de servicios

 Data actualització: 16/10/2020

 

L'EBAP va reelaborar la seva Carta de serveis després de dos anys de la seva publicació i la va aprovar el mes de maig de 2019.

En aquesta ocasió, i arran de l'anàlisi efectuat de l'aplicació de l'anterior Carta de serveis, va aprovar 20 compromisos que ens ajuden a aprofundir en l'oferiment d'un servei de qualitat als nostres usuaris.

Després d'un any d'aplicació de la carta de serveis, l'EBAP ha avaluat el seu compliment i ha elaborat un informe de revisió dels seus objectius i estàndards de qualitat establerts per corregir-ne les desviacions eventuals. Podeu consultar l'informe aquí PDF.

Aquests són els compromisos de l'EBAP:

Servei que oferim: formació
La formació i l’avaluació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) i de les entitats que en depenen i, si escau, de les altres administracions públiques del seu àmbit territorial, a més del personal dels àmbits de policia local, protecció civil, seguretat i emergències.

Ens comprometem a:

1. Avisar de l’admissió en el 90 % de les activitats formatives amb un mínim de deu dies d’antelació a l’inici en les modalitats semipresencial i presencial, i una setmana abans en la modalitat en línia quan la persona seleccionada no ho sigui a causa de la renúncia d'una altra o d’un nou termini d’inscripció obert, a través de correu electrònic i SMS.

2. Expedir els certificats d’aprofitament i d’assistència del 95 % de les accions formatives en un termini inferior a dos mesos des de la data de finalització.

3. Publicar els materials de què disposem amb la llicència Creative Commons i publicar anualment quatre nous materials en la modalitat d’autoaprenentatge.

4. Promoure una cultura de respecte i protecció del medi ambient prioritzant la posada a disposició de l’alumnat del 95 % dels materials en format digital i el manteniment de quatre punts de reciclatge en el circuit d’ús de l’espai de l’EBAP.

5. Garantir la qualitat de la docència a través de l’avaluació del 95 % del personal docent, que ha d’assolir almenys el 75 % de la puntuació màxima en les valoracions que faci l’alumnat.

6. Promoure la inscripció permanent del professorat amb la finalitat de disposar d’una base de dades de docents el més àmplia i qualificada possible.

7. Promoure la implicació del personal docent inscrit en la base de dades general del professorat de l’Escola en la seva formació i perfeccionament oferint un mínim de 80 hores anuals de formació en competències docents.

8. Garantir un mínim de dues convocatòries anuals de proves de certificació de coneixements dels materials publicats a l’espai d’autoaprenentatge.

9. Oferir en la modalitat no presencial almenys un 50 % del nombre total de les places d’activitats dels plans adreçats al personal de serveis generals de la CAIB.

10. Respondre el 100 % de les consultes sobre accions formatives en modalitat en línia que arriben a la bústia enlinia@ebap.caib.es en un termini màxim de 24 hores, en dies hàbils.

11. Respondre el 100 % dels dubtes plantejats en els fòrums de dubtes tècnics dels cursos de la plataforma d’aprenentatge en línia (ebapenlinia.caib.es) en un termini màxim de 24 hores, en dies hàbils.

Servei que oferim: selecció i provisió
La gestió dels processos de selecció i promoció del personal al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels organismes autònoms, convocats per la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública, com també l’assessorament i, si escau, l’encàrrec de gestió per a la selecció i la promoció del personal de la resta d’administracions del seu àmbit territorial.

Ens comprometem a:

12. Atendre el 95 % de les consultes dels aspirants, tant de forma presencial com telefònica i per correu electrònic oposicions@caib.es en un màxim de tres dies hàbils.

13. Atendre el 90 % de les queixes, suggeriments i sol·licituds d’informació general, corresponents al Servei de Selecció i Provisió, mitjançant la bústia disponible en l’apartat «Atenció a la ciutadania» de la pàgina de l’EBAP (ebap.caib.es) en un termini inferior a deu dies hàbils.

14. Tenir una satisfacció superior als 6 punts (en una escala de 10) en la resolució de les peticions d’assistència tècnica i de les consultes de valoració de les Comissions Tècniques de Valoració i dels Tribunals Qualificadors, per facilitar la consecució de les tasques que tenen encomanades.

15. Comunicar, en el termini d’un dia hàbil des de la generació de la novetat, les qüestions relatives al procés selectiu concret i facilitar l’accés als usuaris a la informació corresponent a través del Portal de l’opositor.

Servei que oferim: programa FIOP
La Formació per a la Integració a la Ocupació Pública de les Persones amb discapacitat (FIOP) és la unitat encarregada de la formació, la integració i el foment de l’ocupació pública de les persones amb discapacitat i, amb aquest fi, cada any organitza activitats destinades a aquest col·lectiu, col·labora en les diferents convocatòries de les administracions públiques que sol·liciten suport i assessora tècnicament els serveis de personal.

Ens comprometem a:

16. Fer el seguiment d’almenys el 95 % de les persones amb discapacitat que s’incorporin a l’Administració i ho necessitin.

17. Dur a terme la supervisió i el seguiment individualitzat del 90 % de les
adaptacions als processos selectius de la CAIB.

Servei que oferim: comunicació i transparència
La comunicació i la transparència efectiva i global de tota l’activitat relacionada amb el desenvolupament dels serveis, des de l’eix que vertebra el Primer Pla Estratègic de l’Escola, així com els compromisos derivats del II Pla d’Igualtat entre Dones i Homes dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al període 2016-2019.

Ens comprometem a:

18. Fomentar la difusió a través de les xarxes socials de les novetats més destacables, tant en relació amb la gestió de la formació com de la selecció i provisió, amb un mínim de 450 actualitzacions anuals.

19. Fer públic mensualment el període mitjà de pagament de proveïdors a la seva pàgina web.

20. Continuar amb les publicacions digitals i posar en marxa noves vies i formats de comunicació amb els usuaris.