Torna

Tramitació UDIT

Tramitació dels procediments del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial

PDF Contingut de la pàgina web en pdf 

PDF Llista de taxes dels tràmits UDIT relacionats amb el Servei de Mines

 

LLISTA DE TRÀMITS DEL SERVEI DE MINES


A continuació es presenten els enllaços a les fitxes informatives dels diferents tràmits del Servei de Mines de la Direcció General de Política Industrial amb tramitació en la UDIT.


Comunicacions
Inici de treballs d'aprofitament miner (TNI-148)
Accident o malaltia professional (TNI-150)
Direcció facultativa: nomenament o renúncia (TNI-145)
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (TNI-146)
Registre de maquinària minera (158)

Autoritzacions (mitjançant resolució firmada del director general)
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (TNI-030)
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031)
Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032)
Permis d'exploració, investigació o concessió (TNI-033)
Projecte de voladures per a activitat no minera (TNI-134)
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (TNI-151)

Acreditacions professionals (Servei del Registre Industrial)
Operador de maquinària minera mòbil (038)

 

TIPUS DE TRÀMITS TELEMÀTICS


D'acord amb el que s'estableix en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, pot presentar els documents dirigits als òrgans de l'Administració autonòmica de manera telemàtica.

Dues possibilitats:

1.- Tramitació mitjançant tràmit telemàtic específic de la UDIT: segueixi els passos que indica el propi tràmit, emplenant les dades que correspongui, pagant la taxa i adjuntant la documentació sol·licitada.

 Tràmits telemàtics de la DGPI

2.- Tramitació mitjançant Registre electrònic comú (REC): Només en el cas de no existir un tràmit telemàtic específic es pot tramitar de manera telemàtica a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i opcional per a les persones físiques).

Per a poder dur a terme un registre mitjançant el REC és necessari disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.

 

COM TRAMITAR


A. ABANS DE TRAMITAR

1.- Ha de consultar la web de tramitació de la UDIT i identificar el tràmit UDIT que es correspon amb el procediment que vol iniciar.

2.- Ha de comprovar si té un tràmit telemàtic específic. Entri en la fitxa del tràmit i iniciï el tràmit si està activada la presentació telemàtica.

També pot comprovar si existeix tràmit específic en el llistat de Tràmits telmàtics de la DGPI

3.- Ha de seguir els passos que indica el propi tràmit, emplenant les dades que correspongui, pagant la taxa i adjuntant la documentació sol·licitada.

més informació de les tramitacions telemàtiques específiques UDIT

 

B. PROCEDIMENT PER A LA TRAMITACIÓ ON LINE A TRAVÉS DE REC (Registre Electrònic Comú)

Si el tràmit no té tramitació telemàtica específica ha de tramitar-se mitjançant el Registre Electrònic Comú. Ha de seguir els següents passos:

 

Documentació

Ha d'entrar en la fitxa del tràmit i descarregar-se tots els documents relacionats amb el procediment (guia i altres documents per a la comunicació, etc.).

1.- Consulti la guia, si n'hi hagués.

2.- Descarregui i empleni degudament tota la documentació i signi-la electrònicament.

3.- Cal adjuntar, SEMPRE, la sol·licitud degudament emplenada i signada electrònicament segons el Model UDIT

Les dades de la sol·licitud són necessaris per a la correcta tramitació dels procediments iniciats a instància de part. Són dades imprescindibles:

- Dades identificatives pròpies del presentador de la sol·licitud.

- MINES. Per facilitar la identificació del Servei al qual va dirigida la documentació.

- Nom i número de la explotació minera.

- Tipus de tràmit UDIT que sol·licita (per exemple, TNI-030)

- Número d'expedient, per al cas que anés documentació referida a un expedient ja iniciat (per exemple, SM2020/1234)

 

Pagament de la taxa en l'ATIB

Si el tràmit té taxa segons la pròpia fitxa del procediment, s'ha de pagar en la pàgina web de l'ATIB.

També pot consultar la llista de taxes corresponents a cada tràmit UDIT relacionat amb el Servei de Mines.

En cas de dubtes sobre la taxa a pagar, pot fer la consulta preferiblement via correu electrònic, i li ho aclarirem el més prest possible, a:   mines@dgindust.caib.es

 

Presentació de la documentació mitjançant el Registre Electrònic Comú 

Pagada la taxa i amb tota la documentació preparada per adjuntar, entri al Registre Electrònico Comú (REC)

1.- Empleni les dades de l'interessat o representant correctament.

2.- Empleni les dades de la sol·licitud seguint aquestes instruccions:

- ORGANISME DESTINATARI. Ha d'indicar:

Administració Autonòmica. Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

- ASSUMPTE. Ha d'indicar:

MINES + nom i número de la explotació minera + tipus de tràmit UDIT que es presenti (per exemple, TNI-030). + número d'expedient si es tracta d'un expedient iniciat amb anterioritat. + I, en el cas que sigui necessari més d'un REC d'un mateix procediment, perque no es pugui pujar la documentació en 1 sól REC degut al seu pes (més de 15 MB), posi també: continuació del REC número (i el número de REC enviat en primer lloc. Si són varis, posi només el número de REC enviat en primer lloc).

Exemple: MINES. Nombreexplotacio (22). TNI-30. Continuació REC L14/xxxxxxxxxxxxxxx

- EXPOSA. A l'inici, posi sempre a qui va dirigit l'escrit:

Director General de Política Industrial, o Cap del Servei de Mines
Servei de Mines
Direcció General de Política Industrial
Nom i número de la explotació minera
Número d'expedient (si és d'un tràmit anterior)
Tipus de tràmit UDIT (per exemple, TNI-030)

Pot afegir text lliure, si ha d'indicar qualque cosa més.

 

- SOL·LICITA. Pot afegir text lliure.

Quan sol·liciti un TNI amb TAXA VARIABLE, aquí, ha de figurar de manera clara el pressupost, l'IMPORT TOTAL sobre el qual es calculi la taxa.

En un d'aquests dos apartats (Exposa o Sol·licita), o bé en un document PDF ANNEX, s'ha de relacionar tota la documentació aportada amb el mateix nom que ha utilitzat per a nomenar cadascun dels seus documents. Si és més d'un REC, perquè la documentació pesi molt, basta posar la relació en el primer REC.

Adjunti tota la documentació necessària per iniciar el tràmit i el procediment corresponent. Imprescindible per tramitar:

- sol·licitud firmada

- justificant de pagament de la taxa, si n'hagues, amb el segell que certifiqui que s'ha pagat la taxa. Si no hi ha justificant de pagament de la taxa NO s'iniciarà el tràmit fins que no s'hagi entregat el justificant de l'ATIB.

- la documentació necessària de cada tràmit.

    3.- Firmi electrònicament la entrada de la documentació i guardi el justificant. Aquest justificant és el que acreidita la entrada de la documentació per el REC.

    4.- Opcionalment, pot enviar el justificant, només el justificant d'entrada, NO la documentació adjunta, al correu electrònic del Servei de Mines: mines@dgindust.caib.es

    ASSUMPTE. Utilitzant les mateixes dades de l'ASSUMPTE del REC.

     MINES. Nombreexplotacio (22). TNI-30. Continuació REC L14/xxxxxxxxxxxxxxx