Torna

Tramitació UDIT

QUÈ ÉS LA UDIT?

La Unitat d’Informació i Tràmit (UDIT) està adscrita a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, i realitza les funcions d'informació, assessorament, registre general, tramitació, seguiment i resolució d'expedients, en matèria d'activitats i instal·lacions industrials.

La seva posada en funcionament suposa l’inici d’un nou sistema de tramitacions, amb el qual s’espera millorar el temps de resposta de l’Administració a les sol·licituds dels ciutadans, facilitar i fomentar l’ús de les noves tecnologies informàtiques i oferir una informació clara i precisa de tot allò que estigui relacionat amb els tràmits que aquells efectuïn.

 
Creació de la UDIT

La Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria va crear per Decret 25/2003, de 28 de març (publicat en el BOIB de 12.04.2003), la Unitat d’Informació i Tràmit (Udit), amb la finalitat de continuar en la direcció de la liberalització, iniciada pel Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre, de liberalització industrial i que posteriorment, la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria, va elevar a rang de llei, i separar clarament les dues principals funcions executives de la Direcció General de Política Industrial pel que fa als expedients: la revisió administrativa de la documentació i la inspecció sobre el terreny. La Udit és l’òrgan encarregat de dur a terme la primera.


El projecte de creació de la Udit es basava en una oficina amb uns estàndards de qualitat que fos capaç d'aconseguir els següents objectius:
1. Actuar de finestreta única entre l'Administració i els usuaris.
2. Unificar i centralitzar la informació relativa a les diferents seccions.
3. Unificar i centralitzar la gestió de la tramitació competència de la Direcció general d'Indústria.
4. Racionalitzar els procediments administratives dintre del marc legal existent.
5. Liderar la nova imatge de modernització i de millora contínua del Govern dels Illes Balears, a l'estil de les Oficines PROP de la Comunitat Valenciana o l'Oficina de Gestió Unificada de la Generalitat de Catalunya.


El projecte es va desenvolupar a través de tot un seguit de treballs que de manera genèrica se'ls va denominar “Solució d'arquitectura tècnica” ja que per assolir els objectius estratègics va ser necessari abordar el disseny i implantació des de diferents àmbits: funcionals, tecnològics, etc. La posada en funcionament de la Udit va suposar un apropament significatiu a la ciutadania i un avanç molt important. 

Poster.jpg

Reconeixement i premi al millor pòster basat en la experiència d’implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat en Illes Balears (1a Trobada Institucional de Qualitat en el Sector Públic-novembre 2005).

 

Missió i Visió de la UDIT

MISSIÓ de la UDIT:
Facilitar la tramitació d’expedients d’instal·lacions, qualificacions professional i activitats industrials i empresarials competència de la DGI.

 

VISIÓ de la UDIT:
Ser una organització reconeguda per l’eficàcia, la rapidesa i la simplicitat en la tramitació d’expedients.
Un model de referència en clau de modernitat i ús de les tecnologies de la informació, tant per als usuaris com per al conjunt de les administracions públiques de les Illes Balears.

 

PDF Document de missió i visió de la UDIT firmat pel director general d'Indústria.

 

Estructura i serveis de la UDIT

La UDIT es va crear amb l'estructura d'una finestreta única amb l'objectiu d'agilitzar, simplificar i facilitar el processos administratius i el períodes de tramitació i informació. Amb aquesta estructura es pretén fer realitat l’aproximació de l’administració al ciutadà, afavorint l’accés a les instal·lacions a tots els habitants incloent els dels municipis més allunyats evitant desplaçaments innecessaris i inconvenients.
El portal de gestió per a tota aquesta estructura ve donada pels mitjans electrònics, informàtics, (pàgina web, sistema de gestió de tràmits...) i d’altres que la UDIT té al seu abast.

La UDIT està a disposició de l’usuari amb els següents serveis:

1. Informació general i de tramitació. Disponible a la pàgina web i a totes les oficines de la UDIT. Inclou:

a. Informació bàsica de la Direcció General de Política Industrial i, en general, de la Conselleria: objectius, competències i funcionament dels serveis, horari i localització de les oficines, etc.
b. Informació de la tramitació d'expedients presencials o telemàtics.
c. Informació a l'interessat sobre l’estat, contingut o passes a seguir dels seus tràmits.
d. Distribució de guies, normativa i impresos normalitzats de la Direcció General de Política Industrial i de la UDIT.
e. Altres assumptes relacionats amb el servei de la Direcció General de Política Industrial i la UDIT: llistats públics d’interès, etc.

2. Tramitació presencial d’expedients administratius


3. Tramitació telemàtica d’expedients administratius

QUALITAT A LA UDIT

El nostre esforç i voluntat s’encamina, en el marc de la millora de l’Administració, a la ferma decisió de fer un servei més pròxim, eficient i de major qualitat per als usuaris.

Des de la UDIT, es va decidir dur a terme la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat, com la manifestació pública del nostre compromís amb la qualitat i voler derivar aquest concepte de qualitat a la gestió i a la satisfacció de les demandes i les expectatives dels usuaris.

Per a la nostra organització la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat és una eina útil que promou l’adaptació d’un enfocament basat en processos, per tal de millorar l’eficàcia d’un sistema  de gestió de qualitat, per augmentar la satisfacció dels clients mitjançant el compliment dels requisits i dur a terme una millora contínua dins l’empresa.

En concret amb aquest sistema pretenem:

• En base als processos de qualitat definits i la seva interrelació, dibuixar l’estructura funcional bàsica de la UDIT. Per exemple, amb la creació entre altres coses de la Guia de tràmits.
• Assegurar la satisfacció dels clients interns i externs (treballadors, usuaris i administracions).
• Assegurar la disponibilitat contínua dels recursos i la informació necessària per aconseguir els resultats d'efectivitat i eficiència projectats.
• Mantenir i perfeccionar constantment l’estructura, el funcionament i la gestió de la UDIT caminant cap a l’excel·lència de l’organització.  

 

Política de qualitat de la UDIT

La POLÍTICA DE QUALITAT de la UDIT descansa sobre un decàleg de principis estratègics de gestió que s’indiquen a continuació:
1. Simplificar els processos de tramitació d’expedients.
2. Assegurar l’eficàcia i l’eficiència dels seus processos.
3. Oferir un servei àgil, dinàmic i còmode per a l’usuari.
4. Atendre els usuaris amb diligència, cortesia, amabilitat i empatia.
5. Identificar i complir la legislació vigent.
6. Procurar la millora contínua dels seus processos, serveis i persones.
7. Oferir un servei pròxim a l’usuari, que respongui a les seves necessitats i expectatives i que aspiri a superar-les.
8. Assegurar els recursos i els mitjans necessaris per prestar un servei modern i excel·lent.
9. Aprofitar els avantatges que ofereixen les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i els sistemes normalitzats de gestió.
10. Animar al personal de la UDIT que es formi de manera continuada, i fomentar i facilitar aquesta formació.

 

PDF Política de qualitat de la UDIT firmada pel director general d'Indústria

Carta marc de la UDIT

El nostre esforç i voluntat s’encamina, en el marc de la millora de l’Administració, a la ferma decisió de fer un servei més pròxim, eficient i de major qualitat per als usuaris.

portada_carta_marc.JPG

Informes de resultats de la Carta marc de la UDIT

Informe de revisió Carta Marc 2012-2014

Informe de revisió Carta Marc 2015

Informe de revisió Carta Marc 2016

Informe de revisió Carta Marc 2017