Torna

Tramitació UDIT

RELACIÓ DE TRÀMITS I SERVEIS DE LA UDIT

Enllaços a les Fitxes informatives dels procediments publicats a la Seu Electrònica. Dins les fitxes es troben la guia de tramitació, els formularis, la normativa d'aplicació i tota la informació necessària per dur a terme la tramitació. A més, es pot pagar la taxa corresponent i accedir a l'inici de la tramitació de la modalitat telemàtica. 


INSTAL·LACIONS

Electricitat (baixa tensió -més informació- i alta tensió)

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació de baixa tensió. Tràmit general (001) PDF
Instal·lació de baixa tensió. Enllumenat exterior (003) PDF
Instal·lació de baixa tensió. Instal·lacions d'enllaç (012) PDF
Instal·lació de producció d'energia elèctrica de petita potència (034) PDF
Instal·lació en baixa tensió. Recàrrega de vehicles elèctrics en zones d'accés privat (045)  PDF
Comunicació de dades d'instal·lació de baixa tensió existent (041) PDF
Xarxa de distribució en baixa tensió (TNI-102)*  -
Instal·lació d'alta tensió sense declaració d'utilitat pública (TNI-118)*  -
Instal·lació d'alta tensió amb declaració d'utilitat pública (TNI-121)*  -
Suspensió temporal de subministrament d'energia (TNI-133)* -
       

Hidrocarburs (petrolífers -més informació- i gas -més informació-) 

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació petrolífera (006)
PDF
Instal·lació petrolífera no liberalitzada (TNI-110) -
Transformació de dipòsit a doble paret (181) -
Instal·lació receptora de gas (013) PDF
Xarxa de gas canalitzat (TNI-108)* -
Instal·lació d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos (027) PDF
Substitució de dipòsit d'emmagatzematge de GLP (TNI-106) PDF
Instal·lació d'estació de serveis per a vehicles a gas-Gasineres (170) -
       

Aparells elevadors -més informació-

GUIA DE TRAMITACIÓ
Ascensor. Inscripció (022) PDF
Ascensor. Reforma (TNI-113) -
Ascensor. Reconeixement d'excepcionalitat (171) -
Ascensor. Alta conservador (028) PDF
Ascensor. Baixa conservador (029) PDF
Grua torre. Muntatge (047) PDF
Grua autopropulsada. Inscripció (TNI-117) -
Grua torre o autopropulsada. Contracte de manteniment (172) -
       

Tèrmiques -més informació-

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació tèrmica (021) PDF
       

Contra incendis -més informació-

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial (050) PDF
Instal·lació contra incendis. Establiment industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (004) PDF
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial (051) PDF
Instal·lació contra incendis. Establiment no industrial amb llicencia d'obres anterior a 12/12/2017 (043) PDF
     

Frigorífiques -més informació-

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació frigorífica (025) PDF
Instal·lació frigorífica. Modificació (TNI-101) PDF
       

Equips a pressió -més informació-

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació d'equip a pressió no subjecta a ITC (026) PDF
Instal·lació d'equip a pressió subjecta a ITC (TNI-111) -
       

Productes químics -més informació-

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (TNI-112) -
       

Raig X -més informació-

GUIA DE TRAMITACIÓ
Instal·lació de radiodiagnòstic mèdic. Raigs X (TNI-004) -
Instal·lació nuclear i radioactiva (TNI-005) -
Registre d'activitats laborals amb exposició a la radiació natural (176) PDF

REGISTRES I CERTIFICATS

Acreditacions professional -més informació- i -convocatòria exàmens- GUIA DE TRAMITACIÓ
Sol·licitud d'admissió a examen (TNI-079) PDF
Instal·lacions tèrmiques en edificis-FP Balears i exàmens (052) PDF
Manipulació de gasos fluorats i Instal·lacions tèrmiques en edificis-altres casos (TNI-141) PDF  PDF
Operador de grua (037) PDF
Operador de maquinària minera mòbil (038) PDF
       
Acreditacions no professional -més informació- GUIA DE TRAMITACIÓ
Comunicació de les persones que han superat el curs de formació CRE (159) -
Consumidor reconegut com a expert d'artificis pirotècnics - CRE (048) -
       
Registre GUIA DE TRAMITACIÓ
Registre Integrat Industrial. Divisió A (015) PDF
Empresa de serveis. Divisió B: nova inscripció i ampliació de categories (023) PDF
Empresa de serveis. Divisió B: reducció de categories i altres modificacions (TNI-099) PDF
Organismes de control. Divisió C (TNI-013) -
Empresa manipuladora de gasos fluorats (049) PDF
Taller de reparació de vehicles automòbils (042) PDF
Centre de tacògraf, limitador de velocitat i reparador d'instrument de mesura (TNI-008) -
Activitat industrial amb risc d'accidents greus (TNI-125) -

METROLOGIA

Metrologia -més informació- GUIA DE TRAMITACIÓ
Comprovació d'equip de mesura en funcionament (TNI-130) -
Organisme verificador de metrologia (TNI-012) -

MINES -més informació-

Comunicacions GUIA DE TRAMITACIÓ
Inici de treballs d'aprofitament miner (TNI-148) PDF
Accident o malaltia professional (TNI-150) PDF
Direcció facultativa: nomenament o renúncia (TNI-145) PDF
Tècnic de restauració: nomenament o renúncia (TNI-146) PDF
Registre de maquinària minera (158) PDF

Autoritzacions GUIA DE TRAMITACIÓ
Autorització o ampliació d'activitat extractiva (TNI-030) PDF   PDF
Pla de labors amb visita d’inspecció d'ECA (TNI-031) PDF
Canvi de titularitat de drets miners (TNI-032) PDF
Permis d'exploració, investigació o concessió (TNI-033) -
Projecte de voladures per a activitat no minera (TNI-134) -
Projecte de geotèrmia de baixa entalpia (TNI-151) PDF
Unitat d'explotació per a explotacions i recursos miners (177) PDF

REVISIONS I INSPECCIONS

Inspeccions GUIA DE TRAMITACIÓ
Inspecció d'ascensor (035) PDF
Inspecció o informes en matèria energètica a instància de part  (TNI-075)* -
Inspecció d'organismes de control (TNI-077) PDF

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Energia GUIA DE TRAMITACIÓ
Distintiu de vehicle elèctric "MELIB" (033)* PDF
Certificat d'eficiència energètica d'edifici (039)* PDF

AJUTS I SUBVENCIONS

Ajuts GUIA DE TRAMITACIÓ
Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial Pàgina Web
Ajut públic destinat a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial Pàgina Web
Ajut destinat a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears Pàgina Web

ADMINISTRATIUS

Tràmits i serveis específics de la UDIT GUIA DE TRAMITACIÓ
Canvi de titularitat d'instal·lació (TNI-019) -
Rectificació d'errades d'un expedient tramitat a la UDIT (040) PDF
Certificats, còpies i informes (TNI-078) -
Petició d'informació i de documentació a disposició de la UDIT (TNI-157) PDF
Denúncia de fets i d'activitats relacionades amb matèries competència d'indústria (TNI-152)
PDF
Expedient informatiu en matèria de política industrial (TNI-154) -
       
Tràmits i serveis generals de la CAIB GUIA DE TRAMITACIÓ
Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica) -
Dret d'accés a la informació pública  -
Reclamació de devolució d'ingressos indeguts(TNI-153) -


* Aquest tràmit és competència de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.