Torna

Tramitació UDIT

LES NOSTRES TRAMITACIONS

PDF Llista de tràmits telemàtics i presencials de la UDIT

PDF Les nostres tramitacions

PDF Quadre resum dels tipus de tramitacions

PDF Figures de tramitació d'un expedient UDIT i APODERA

A. PRESENTACIÓ DELS TRÀMITS     


D'acord amb el que s'estableix en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, els documents dirigits als òrgans de l'Administració autonòmica es poden presentar, entre altres, mitjançant els següents canals:

CANAL TELEMÀTIC

Presentació d'un tràmit mitjançant la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib).

Requisits: Per poder realitzar procediments administratius i tràmits gestionats per mitjans electrònics és necessari disposar d’un certificat electrònic, DNI electrònic o sistema d'identificació Cl@ve.

Subjectes obligats:

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques. Però de conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i les actuacions que duguin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada. En tot cas, dins aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i els registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i les actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d’empleats públics, tal com determini reglamentàriament cada administració.

Relació de tràmits de la Seu Electrònica: En l'actualitat, tots els procediment de la UDIT es poden presentar telemàticament mitjantçant, o bé un tràmit especific o bé un tràmit genèric de sol·licitud. Per accedir a les fitxes informatives dels tràmits telemàtics i començar la seva tramitació, accediu a l'apartat Relació de tràmit i serveis. Dins la fitxa informativa de cada procediment específic que hi ha identificat i publicat a la seu electrònica, es poden trobar com a mínim dos tràmits:

- tràmit de sol·licitud d’inici del procediment (fase d'inici)

- tràmit de presentació d’esmenes (fase d'instrucció)

En els procediments 100% telemàtics no trobareu el tràmit d'esmena.  Per conèixer millor el funcionament dels tràmits telemàtics automàtics, accediu a l'apartat Tràmits Telemàtics.

Llista de tots els tràmits telemàtics automàtics UDIT 

Presentació d'una sol·licitud dirigida a la UDIT i que no està relacionada amb cap tràmit específic publicat a la Seu Electrònica: en el cas de presentar una sol·licitud amb documentació annexa o sense documentació annexa, de qualsevol assumpte de la competència de la UDIT, i només en el cas que no hi hagi un tràmit telemàtic específic a la Seu Electrònica de la CAIB, s'ha de fer servir el procediment Instància genèrica (en absència de procediment o servei publicat a la Seu electrònica) amb Codi SIA 2307649 de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

      

CANAL PRESENCIAL

Presentació d'un expedient a les Oficines UDIT.

Tipus de tràmits:

- Tràmits de resolució immediata: Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT realitza la gestió, la revisió i la resolució administrativa de l'expedient, així com les notificacions que pertoquin.

- Tràmits de resolució no immediata (TNI): Tràmits que en el moment de la presentació de la documentació per part de l'usuari, la UDIT només realitza l'entrada de l'expedient: registre d'entrada i el càlcul i cobrament de la taxa. Posteriorment, el departament corresponent duu a terme la gestió i la resolució de l'expedient.

Oficines de tramitació: Els tràmits presencials es poden tramitar a qualsevol de les oficines de la UDIT. Per a la tramitació presencial s'ha posat en marxa un nou sistema de cita previa.

Relació de tràmits: Cada tràmit UDIT té una fitxa informativa a la seu electrònica amb una guia de tramitació, formularis, normativa d'aplicació, etc. Accediu mitjançant la Relació de tràmits i serveis de la UDIT amb els enllaços a la seva corresponent fitxa informativa.

              

B. FIGURES DE TRAMITACIÓ D'UN EXPEDIENT UDIT    


PDF informació ampliada

1.SOL·LICITANT

El sol·licitant és la persona que firma la sol·licitud. Pot ser el titular o un interessat (articles 4 de la Llei 39/2015, d’1 d‘octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

  • Titular: és el que té el dret que es tramita, ja sigui la instal·lació, el certificat o l’acreditació professional corresponent.
  • Interessat: és el titular d’interessos legítims del procediment. En els tràmits UDIT es considera interessat el què firma un document imprescindible per a la resolució del tràmit i que el vincula amb el titular del dret.

Formes d'actuació del sol·licitant

El sol·licitant pot actuar de dues formes, en nom propi o mitjançant un representant.

a) En nom propi

Són els casos en que el sol·licitant, ja sigui el titular o l’interessat realitza la tramitació i firma la sol·licitud. Els interessats actuen en nom propi i no com a representants, per tant no necessiten l’autorització del titular del dret.

b) Amb representant legal

D’acord amb el que preveu l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les persones interessades amb capacitat d’obrar poden actuar davant les administracions públiques per mitjà d’un representant, ja sigui una persona física amb capacitat d’obrar, ja sigui una persona jurídica quan així ho prevegin els seus estatuts. La representació és l’únic cas en el qual pot firmar la sol·licitud una persona diferent del sol·licitant. 

Acreditació de la representació: APODERA

D’acord amb el que preveu l’article 32 del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, en cas d’actuar amb un representant, la representació s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de la seva existència. Entre d’altres, una de les formes és mitjançant el Registre electrònic d’apoderaments (REA). Aquest registre permet fer constar les relacions de representació entre persones físiques o jurídiques, tant si la representació es confereix mitjançant un apoderament «apud acta» com si s’ha conferit mitjançant un poder notarial o un document privat signat electrònicament.

1.- APODERAMENT PRESENCIAL I APUD ACTA: Es necesari utilitzar els següents formularis genèrics:

PDF Annex I d'inscripció del poder

PDF Annex IV d'aceptació del poder per l'apoderat

    

2.- APODERAMENT TELEMÀTIC: Per inscriure els poders que els interessats atorguin a un representant i gestionar les representacions s’ha d’accedir a l’Apodera (aplicació del Registre Electrònic d’Apoderaments de l’Administració General de l’Estat).

La UDIT ha posat en marxa un formulari per a l'atorgament d'apoderament per a la realització de tràmits i actuacions a la UDIT. Característiques del formulari específic UDIT:

- només es pot emprar per apoderaments telemàtics.

- funciona com a model d'un document privat, i es pot fer servir en cas de no presentar un poder notarial.

- és un apoderament de tipus C "per a determinats tràmits". Amb ell es pot apoderar un o varis tràmits determinats de la UDIT o tots els tràmit de la seva competència.

- ha d'estar firmat digitalment pel poderdant i l'apoderat.

- s'aporta durant la tramitació a l'aplicació Apodera, en cap cas s'ha de presentar directament dins el tràmit UDIT.

- una vegada adjuntat el formulari en el procés d'apoderament es validarà pels serveis jurídics de la Conselleria.

                  

PDF Formulari d'apoderament per a tramitacions a la UDIT

           

2.PERSONA AUTORITZADA (només per a tramitacions presencials)

L’autoritzat és la persona distinta del sol·licitant i del representant, que du presencialment la documentació a una oficina física de la UDIT. Està autoritzada per la persona que inicia el tràmit i que firma la sol·licitud, per presentar la tramitació i per recollir físicament la notificació que resulti de la tramitació.