Torna

TISOC

INTRODUCCIÓ

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, del Govern de les Illes Balears, en data 28 d’agost de 2017, va subscriure l’acord de col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat per a la implantació del programa TISOC ( personal tècnic en intervenció sociocomunitària) en els centres públics d’educació secundària de les Illes Balears, mitjançant la inclusió de la figura professional en educació social.


L’objecte de la implantació del projecte d’inversió TISOC és la creació d’un servei de prevenció selectiva adreçat a l’alumnat escolaritzat en instituts públics d’educació secundària de les Illes Balears, l’objectiu del qual és intervenir interdisciplinàriament per reduir o eliminar les dificultats socials, educatives i els conflictes entre l’alumnat, les famílies i el personal del centre, millorar la convivència i evitar l’absentisme escolar i el fracàs acadèmic. Per a la gestió, el funcionament i l’administració del servei, a més de la normativa general aplicable de l’Estat i del Govern de les Illes Balears així com les disposicions de la Unió Europea que escaiguin, s’ha de tenir en compte, d’una manera especial, el compliment de la legislació vigent en matèria de serveis socials i educació del Govern de les Illes Balears, que han de conèixer les parts.


L’execució i la intervenció dels professionals, educadors i educadores socials, es duu a terme de manera coordinada i des de la metodologia de treball en xarxa i col·laboratiu, tant a les mateixes instal·lacions dels centres educatius com als barris o les àrees comunitàries en què es desenvolupen i conviuen els joves d’aquests centres educatius.