Torna

Portal del voluntariat

Document de compromís

Què diu la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears

Article 13. Relacions entre les persones voluntàries i les entitats de voluntariat

     1. La relació entre les persones voluntàries i les entitats de voluntariat s’estableix sempre mitjançant el document de compromís. Aquest document de compromís ha d’establir com a mínim els punts següents:
a. Els drets i deures de cadascuna de les parts, segons el que estableix aquesta llei.
b. La descripció de les funcions, les activitats i el temps de dedicació.
c. El règim de reemborsament de les despeses que el desenvolupament de l’acció voluntària pugui ocasionar a la persona que la dugui a terme.
d. La formació que l’entitat estableix per desenvolupar l’acció voluntària concreta i, si escau, l’itinerari per obtenir-la.
e. El protocol de gestió dels conflictes que hi pugui haver entre la persona voluntària i l’entitat.
f. En cas de produir-se un canvi de programa o de condicions, ha de quedar reflectit com un annex del document inicial.
g.Les causes i formes de desvinculació d’ambdues parts, persona voluntària i entitat.
     2. Aquest document de compromís s’ha de formalitzar per escrit, en dues còpies, i, quan sigui necessari, s’hi han d’adjuntar els certificats i les declaracions que pertoquin segons el que s’estableix en aquesta llei.

El Document de compromís que signen el representant de l’entitat i la persona voluntària estableix els termes de la relació entre la persona voluntària i l’entitat de voluntariat, formalitza la vinculació de la persona a un programa de voluntariat i recull les condicions acordades en què s’ha de prestar l’acció voluntària.

Ha de contenir, com a mínim, el nom del programa al qual s’adscriu la persona, la durada de la vinculació, la formació que necessita, l’horari d’actuació, les seves funcions i la sol·licitud o no del reemborsament de les despeses derivades del desenvolupament de l’acció voluntària. A més pot recollir qualsevol informació que les dues parts considerin convenient fer constar.

Des del punt de vista subjectiu, la signatura del Document de compromís dona origen als drets i deures que estableix la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears per a les persones que fan voluntariat. S’han de facilitar còpies d’aquest document a les parts sotasignats.

TIPs:

  • Simplificau. Centrau-vos en la informació bàsica que demana la Llei. Si més endavant voleu desenvolupar algun aspecte, ja ho fareu amb una mica de temps.
  • Tot suma. Els protocols de funcionament, itineraris o documents de funcionament intern ajuden a simplificar el Document de compromís, us podeu remetre a ells en qualsevol moment.
  • Com ho feu està bé. No us enredeu en tecnicismes. Demanau-vos obertament “Com ho feim?” i la resposta serà la que heu de posar.

Models que us poden servir d’exemple: AMPA , Fundación ARSIS i FEDERACIÓ CATALANA VOLUNTARIAT SOCIAL.

Gràcies per deixar-nos compartir i aprendre de vosaltres: