Torna

Portal del voluntariat

Article 15 de la Llei Voluntariat de les Illes Balears

Article 15

Drets i deures de les entitats de voluntariat

 

1. Les entitats de voluntariat tenen els drets següents:

a) Seleccionar les persones voluntàries sense discriminació per raó de sexe, identitat sexual, orientació sexual, nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, conviccions ideològiques o sindicals, discapacitat, edat o qualsevol altra circumstància personal o social, d’acord amb les finalitats i els objectius de l’entitat, la naturalesa i les característiques del programa en què s’han d’integrar i les normes establertes a l’entitat.

b) Suspendre i/o desvincular justificadament la persona voluntària de l’entitat si incorre en l’incompliment manifest de les seves funcions o en la falsedat de les dades o declaracions aportades, amb l’objectiu de no posar en perill el bon fi del programa o de l’atenció dels destinataris.

c) Demanar a les persones voluntàries respecte pels valors i la missió de l’entitat.

d) Concórrer a les mesures de foment de l’acció voluntària establertes per les diferents administracions públiques o entitats privades.

e) Participar directament o mitjançant entitats de segon nivell de voluntariat en el disseny i l’execució de polítiques de foment i suport al voluntariat.

f) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic referit a l’acció voluntària.

 

2. Les entitats de voluntariat tenen els deures següents:

a) Disposar d’un pla de voluntariat en el qual s’aglutinin els diferents programes de voluntariat de l’entitat i que reculli els aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si de l’entitat, com el tipus de voluntariat, el procés d’incorporació i desvinculació, la formació necessària, la disponibilitat mínima i màxima de les futures persones voluntàries, el sistema de coordinació i comunicació, i la persona responsable del voluntariat.

b) Disposar d’un itinerari formatiu del voluntariat en el qual es pugui identificar la formació que la persona voluntària necessita per desenvolupar la seva tasca dins l’entitat.

c) Facilitar informació sobre la missió, la visió i els valors de l’entitat, així com del codi ètic i dels programes de voluntariat que es desenvolupin.

d) Formalitzar la vinculació de les persones voluntàries mitjançant el document de compromís.

e) Proveir les persones voluntàries d’una identificació on consti, com a mínim, la condició de voluntària i el nom de l’entitat.

f) Garantir el seguiment i suport a les persones voluntàries en el desenvolupament de la seva acció, així com que les accions es desenvolupin d’acord amb les mesures de seguretat i higiene adequades.

g) Crear i mantenir un registre on constin les persones voluntàries, els programes als quals estiguin adscrites, la seva dedicació i una descripció de les seves tasques, a l’efecte de poder expedir, en el cas que les persones voluntàries ho sol·licitin, els corresponents certificats de participació en els programes de voluntariat.

h) Fer les gestions oportunes perquè si les persones voluntàries ho sol·liciten es puguin acreditar les competències adquirides en el desenvolupament de la seva acció de voluntariat, mitjançant els procediments que s’estableixin.

i) Disposar d’un codi ètic on es reculli l’acció voluntària de l’entitat.

j) Disposar d’assegurances que cobreixin els riscs i els accidents als quals puguin estar exposades les persones voluntàries en la realització de la seva acció de voluntariat, incloent-hi possibles responsabilitats civils a tercers.

k) Rescabalar les despeses que l’acció voluntària pugui ocasionar a les persones voluntàries que ho hagin acordat en el document de compromís.

l) Exigir el consentiment o l’autorització expressa i per escrit en els casos en què les persones voluntàries siguin menors, tal com preveu l’article 9.2 d’aquesta llei.

m) Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, quan estigui en funcionament, i mantenir les dades actualitzades d’acord amb les disposicions que el regulin.

n) Aportar a requeriment de l’administració competent en matèria de voluntariat qualsevol informació relativa a les seves actuacions, programes i funcionament.

o) Disposar d’un protocol de gestió de conflictes que aposti per fomentar la cultura de la pau i la utilització de metodologies lligades a la gestió alternativa dels conflictes (GAC).

p) A l’hora de determinar les persones destinatàries de l’acció voluntària, no fer discriminacions per raó de nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, conviccions ideològiques o sindicals, malaltia, discapacitat, edat, sexe, identitat sexual, orientació sexual o qualsevol altra circumstància personal o social.

q) En el cas d’entitats de voluntariat de menys de 20 persones voluntàries, els deures a què fan referència les lletres a) i b) anteriors es poden delegar en les entitats de segon nivell de voluntariat a les quals pertanyin, després d’haver-los acceptat i acordat entre ambdues entitats.

r) En el cas del codi ètic previst en la lletra i) anterior, les entitats de voluntariat poden adherir-se al d’entitats de segon nivell de voluntariat a les quals pertanyin mitjançant un acord exprés i adoptant les mesures necessàries per poder aplicar-lo.