SITIBSA

Detall Solucions SIG per:

MEDI NATURAL

Gestió i anàlisi mediambiental, biodiversitat

Tant els administradors del medi ambient com els que fan treball de camp utilitzen els SIG de forma habitual en multitud de tasques: elaborar informes sobre els fenòmens ambientals, anàlisi de les relacions entre múltiples tipus de dades geogràfiques, recol·lecció de dades, creació dels mapes necessaris per realitzar la seva feina de camp (tant en paper com pels seus GPS), delimitar els espais naturals a protegir, control d'albiraments d'espècies vegetals i animals, gestió forestal, etc.

Alguns exemples dels projectes desenvolupats per SITIBSA són:

  • Aplicatiu web per a mòbil de les zones de fondeigs

Pàgina web i aplicatiu per mòbil que, en base a la posició GPS capturada pel mòbil, indica si es pot fondejar o no en aquell lloc. El sistema, per tant, té en compte tota la normativa existent referent al fondeig, especialment a les praderies de posidònia.

http://dgrechid.caib.es/www/ajuda_fondeig/

  • Bioatles

Es tracta d'una aplicació per representar sobre el territori els catàlegs d'albiraments d'espècies de fauna i flora. S'han creat els components necessaris per connectar les dades alfanumèriques dels albiraments amb les dades geogràfiques i s'ha creat un visualitzador web del Bioatles on es poden consultar les dades i veure els mapes de distribució de les espècies de les Illes Balears.

Accés a BIOATLES

  • Anàlisi de la propietat per al Pla Forestal de les Illes Balears

Anàlisi de la distribució de les finques rústiques (agrupació de parcel·les cadastrals amb el mateix titular cadastral) en terrenys forestals, de cara a obtenir aspectes com la superfície mitjana de les finques forestals i la seva distribució al territori, nombre de propietaris forestals, tipus de propietat (pública o privada), etc.

  • Localització i zonificació de clarianes dins àrees de bosc coberts per arbres secs

Localització de les àrees de pins tombats a les Illes Balears per fotointerpretació de l'ortofoto de l'any 2002. Utilitzant com a guia les zones amb presència de l'espècie Pinus halepensis de l'Inventario Nacional forestal, es van delimitar les àrees en base a una recerca visual de les zones amb presència de pins tombats.
Aquest estudi fou la base sobre la que l'IBANAT va fer l'estimació d'arbres a recollir amb una anàlisi posterior al camp amb GPS.