Torna

Servei de Formació

Tràmits

 

logo_banda_deg.gif

La sol·licitud d'acreditació, acompanyada de la documentació acreditativa consistent en l'original i fotocòpia compulsada. La documentació es podrà igualment compulsar a la mateixa conselleria si així ho desitja l'interessat/ada. En qualsevol cas, es tramitarà a través de qualsevol de les oficines de Registre d'aquesta conselleria.

 

Documentació a presentar:
En tots els casos:

  • Títol de Llicenciat/da o Graduat/da
  • Certificat de col•legiació
  • Sol·licitud d'acreditació

Documentació segons la via d'accés:

a) Via d’accés mitjançant itinerari curricular:

  • Certificat emès per la Universitat d’origen en el qual consti que s’ha seguit l’itinerari curricular vinculat amb l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic, o amb la de Psicologia Clínica i de la Salut.

b) Via d’accés mitjançat formació de postgrau:

  • Documentació acreditativa (original i fotocòpia compulsada de les activitats de formació de postgrau). En cas de presentar les fotocòpies sense compulsar, aquestes podran ser compulsades en les mateixes dependències del Registre de la Conselleria.
  • Full d’autobarem on es farà constar cada una de les activitats realitzades (vinculades a les àrees especificades en l'apartat a) en concepte de formació de postgrau especificant el número d’hores i/o crèdits ECTS.

Nota: A excepció del full d’autobarem, tota la documentació es podrà compulsar, si l'nteressat/ada ho desitja, en el Registre de la conselleria entre les 9.00 i les 14.00, de dilluns a divendres.

Oficines de Registre

- Mallorca: Camí de Jesús, 38A. 07010 Palma de Mallorca

- Menorca: Avinguda Josep Maria Quadrado, 17 - 07703 Maó

- Eivissa: Via Romana, 81 - 07800 Eivissa

L'horari d'atenció al públic és de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

icono_w.gif Descàrrega del Document de sol·licitud (format doc) 

icono_w.gif Full d'autobarem (format doc)