Torna

Servei de Comunitat Educativa

Per obtenir beca de la convocatòria general del Ministeri d'Educació i Formació Professional has de complir els següents requisits de caràcter general:

a) No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita beca.

Si ja disposes d'un títol superior, encara que no hagis gaudit de beca en el seu moment, no te concediran la beca d'enguany.

b) Ser espanyol.

En el cas d'estudiants estrangers es requereix:

– Si es tracta de ciutadans comunitaris o dels seus familiars han de tenir la condició de residents permanents o acreditar ser treballadors per compte propi o aliè. Tot això a 31 de desembre de 2019.

– Si es tracta d'estrangers no comunitaris, han de tenir residència legal a Espanya a 31 de desembre de 2019.

A més a més d'aquests requisits generals, has de complir els requisits acadèmics establerts a la convocatòria segons els estudis que hagis de fer:

RA batxillerat.docRequisits acadèmics per batxillerat

RA Formació Professional.docRequisits acadèmics per Formació Professional

RA Estudis Superiors.docRequisits acadèmics per estudis superiors

RA idiomes EOI.docRequisits acadèmics per EOI

RA FPBàsica.docRequisits acadèmics per formació professional bàsica

RA ensenyaments professionals de música i dansa.docRequisits acadèmics per ensenyaments professionals de música i dansa