Torna

Servei de Comunitat Educativa

NOVETAT

 

AJORNAMENT ELECCIONS CONSELLS ESCOLARS CENTRES

 

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, en exercici de les seves competències, cada any tramita la instrucció per a la renovació dels consells escolars de centres públics i centres docents concertats.

En aquests moments, els centres docents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que elegiren consell escolar o en renovaren alguna de les meitats l’any 2018 (curs 2018-2019), els centres de nova creació, els centres de nova creació que només duen un any de funcionament i han de completar algun sector del seu consell escolar, els centres que no tenen cap representant d’un sector del consell escolar i no disposen de substituts i els centres que per algun motiu no renovaren quan els hi tocava, tenen part dels seus membres que han acabat el seu mandat i, en compliment dels reglaments dels centres que en regeixen el funcionament i les ordres o disposicions que els desenvolupen, han d’iniciar el seu procés de renovació.

Com a conseqüència de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19, el funcionament i organització dels centres docents es veuen afectats en funció de  les normes sanitàries del COVID-19, pel que criteris, requisits i responsabilitats a complir per  part  de centres educatius, AMIPAs i famílies es podran veure afectades per aquestes normes vers el bon funcionament i compliment dels Plans de contingència establerts.

 Amb la finalitat de respectar aquestes mesures sanitàries recollides als Plans de Contingència (5915.pdfResolució conjuntaModificació Resolució conjunta.pdfModificació Resolució conjunta ) s’està tramitant l’autorització per prorrogar les eleccions de representants dels diferents sectors de la comunitat educativa als consells escolars dels centres als quals es refereix l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura, de 21 d’octubre de 2002, per la qual es regula l’elecció dels consells escolars.

Maria Magdalena Quetglas i Sureda

Cap del Servei de Comunitat Educativa

Direcció General, Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa

Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca