Torna

Servei de Comunitat Educativa

Renovació Consells Escolars 21-22

Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats

ANNEX I Composició Consells Escolars 2021-2022

ANNEX II Calendari 2021-2022

ANNEX III Resum de normativa aplicable

ANNEX IV A-Centres que han de renovar (renovaren el curs 18-19 i els tocava el 2020-21 que se varen ajornar)

ANNEX IV B-RELACIÓ ORIENTATIVA CENTRES ELECCIONS 2021-22

IMPORTANT

RECORDAU QUE:

- El cens, per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294 de 6 de desembre de 2018), així com qualsevol informació que contingui dades personals, no es pot publicar a cap lloc web d'internet (xarxes socials, blogs del centre, etcètera), sinó que s'ha d'exposar en paper a un tauló d'anuncis del centre i sense que surtin els números del document d'identitat complets (el GESTIB us dona l'opció de posar DNI parcial).

- A l'annex 3 trobareu la relació dels documents de la normativa que expliquen el procés d'elecció i renovació dels consells escolars per a cada tipologia de centre.

- La majoria de casos particulars i situacions pròpies de cada centre, es poden resoldre consultant el ROC corresponent.