Torna

Servei de Beques, Programes i Serveis Complementaris

Renovació Consells Escolars 23-24

Instruccions de la directora general de Primera Infància i Atenció a la Diversitat de 7 de setembre de 2023 per a la renovació dels Consells escolars de centre 2023-2024

Calendari 2023-2024

Composició Consells Escolars 2023-2024

Resum de normativa aplicable

IMPORTANT


Recordau que les actes de la junta electoral, amb les dates correctes, s’han de custodiar al centre, no s’ha d’enviar documentació a la Conselleria.

RECORDAU QUE:

- El cens, per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294 de 6 de desembre de 2018), així com qualsevol informació que contingui dades personals, no es pot publicar a cap lloc web d'internet (xarxes socials, blogs del centre, etcètera), sinó que s'ha d'exposar en paper a un tauló d'anuncis del centre i sense que surtin els números del document d'identitat complets (el GESTIB us dona l'opció de posar DNI parcial).

- A l'annex 3 trobareu la relació dels documents de la normativa que expliquen el procés d'elecció i renovació dels consells escolars per a cada tipologia de centre.

- La majoria de casos particulars i situacions pròpies de cada centre, es poden resoldre consultant el ROC corresponent i/o a l'inspector/a de referència.