Torna

Servei de Comunitat Educativa

Associacions d'Estudiants


Què és una associació d'estudiants?

Són associacions formades per alumnes de centres públics o privats que imparteixen ensenyaments d'educació secundària, de batxillerat, de formació professional, d'ensenyaments artístics, de música i dansa, d'idiomes i d'educació de persones adultes, de nivell no universitari.


Quantes es poden constituir?

En cada centre docent es podran constituir quantes associacions d'estudiants siguin promogudes pels alumnes i les alumnes.
Podran ser membres de les associacions d'estudiants l'alumnat que estigui cursant estudis en els centres educatius.

Per a què una associació d'estudiants?

A través d'elles es pot:

a) Expressar l'opinió de l'alumnat en tot allò que afecta la seva situació en els centres.
b) Col·laborar en la labor educativa dels centres i en les activitats complementàries i extraescolars d'aquest.
c) Promoure la participació de l'alumnat en els òrgans col·legiats del centre.
d) Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l'acció cooperativa i de treball en equip.


Quins drets tenen les associacions d'estudiants?

a) Presentar candidatures diferenciades per a les eleccions de representants de l'alumnat al Consell Escolar del centre.
b) Participar en l'elaboració i revisió del projecte educatiu del centre.
c) Participar, a través dels seus representants, en el Consell Escolar del centre.
d) Ser informats de tots els programes i actuacions que es duen a terme en el centre i elaborar informes amb la finalitat de millorar aspectes concrets de la vida del centre.
e) Utilitzar les instal·lacions del centre per als fins propis de l'associació, sempre que no interfereixin en el desenvolupament de l'activitat docent, tenint en qualsevol cas un espai clarament diferenciat per a les seves reunions, sempre que els mitjans materials del centre ho permetin.
f) Presentar i desenvolupar projectes d'activitats extraescolars.
g) Col·laborar en la resolució de conflictes que es puguin generar en el centre.
h) Crear espais d'informació per a l'alumnat.

Hi ha estatuts?

Cada associació redactarà uns estatuts, que seran aprovats en la primera reunió de constitució.

Les associacions d'estudiants, de quina manera poden usar les instal·lacions del Centre?.

Les associacions d'estudiants podran utilitzar les instal·lacions dels centres docents per a la realització de les activitats que li són pròpies.
La Direcció dels centres educatius, en la mesura en què ho permetin els mitjans materials de què es disposin, facilitarà l'ús d'un local.
Els responsables d'aquestes associacions sol·licitaran l'ús de la instal·lació i els materials que precisin amb temps suficient a la data en què vagin a realitzar l'activitat.
Quan de l'activitat realitzada es derivin despeses extraordinàries correran per compte de la pròpia associació.

Les associacions d'estudiants, s'inscriuen?.

Una vegada constituïda l’associació, cal registrar-la al Registre d’Associacions de la Conselleria de Presidència així com s’estableix en el RD 949/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Registre Nacional d’Associacions.


A més a més, per a poder obtenir subvencions s’hauran necessàriament d’inscriure en el Cens d’Associacions d’Alumnes, de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

La inscripció de les associacions en el Cens d’Associacions d’alumnes serà gratuïta.