Torna

Servei de Comunitat Educativa

padres.jpg

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de juny de 2023 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i de les associacions d'alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

Documents a emplenar i annexar al tràmit telemàtic:

Annex 2 Relació de despeses

Annex 3 Compte justificatiu

Annex 4 Memòria de les despeses i criteris

Annex 5 Relació de justificants imputats (Pdf)

Annex 5 Relació de justificants imputats (Full de càlcul)

Annex 6 Declaració de veracitat de dades bancàries

Objecte de la convocatòria:

Ajuts destinats a donar suport al manteniment de les associacions de famílies d’alumnes (AFA) i les seves federacions i confederacions, i de les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions. Els ajuts es poden atorgar respecte de les despeses que s’hagin produït entre l’1 de setembre de 2022 i el 31 d’agost de 2023.

Beneficiaris:

- Poden beneficiar-se d’aquests ajuts les AFA, les AA i les federacions i confederacions d’aquestes associacions d’àmbit no estatal que estiguin legalment constituïdes, inscrites en el Registre d’associacions de les Illes Balears i en el cens de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i que desenvolupin la seva activitat a les Illes Balears.

Sol·licituds:

- Les entitats que vulguin beneficiar-se d’aquests ajuts els han de sol·licitar amb el certificat digital de l’entitat a través del tràmit telemàtic establert a tal fi, que es podrà trobar a la seu electrònica unificada de la CAIB i que s’haurà de signar mitjançant l’aplicació Autofirma.

- Excepcionalment, cas d’estar en tràmit el certificat digital del representant legal de l’entitat, es podrà sol·licitar mitjançant el certificat personal del representant legal de l’entitat, a través del mateix tràmit telemàtic, aportant certificat del Registre d’Associacions de les Illes Balears on consti la seva representació i còpia del resguard de la sol·licitud del certificat digital

Enllaç a la seu electrònica