Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

1. DISTRIBUCIÓ GENERAL DE TERRES

Taula 1-1.pdf Taula 1-1.pdf Distribució general de terres a les Illes Balears.

Taula 1-2.pdf Taula 1-2.pdf Distribució general de terres i SAU per illes.

Figura 1-1.pdf Figura 1-1.pdf Distribució general de terres per illes.

Figura 1-2.pdf Figura 1-2.pdf Distribució de la Superfície Agrària Útil (SAU).

2. L'AGRICULTURA

2.1. Superficies i produccions a les Illes Balears

Taula 2-1. Superficies i produccions dels cultius herbacis extensius.pdf Taula 2-1.pdf Superficies i produccions de cultius herbacis extensius.

Taula 2-2 .pdf Taula 2-2 .pdf Superficies i produccions d'hortalissa i patata.

Taula 2-3. Superfices i produccions de fruita.pdf Taula 2-3.pdf Superficies i produccions de fruita.

Taula 2-4. Superficies i produccions de plantes ornamentals i altres cultius.pdf Taula 2-4.pdf Superficies i produccions de plantes hornamentals i altres cultius.

Taula 2-5 .pdf Taula 2-5 .pdf Superficies i producció del cultiu de l'olivera.

Taula 2-6. Superficies de vinya i produccions de vi.pdf Taula 2-6.pdf Superficies de vinya i producció de vi.

Taula 2-7. Cultius llenyosos. Superficie en plantació regular i superficie en producció.pdf Taula 2-7.pdf Cultius llenyosos. Superficie en plantació regular, en producció i abandonada, d'autoconsum o                               sense producció.

2.2. Superficies i produccions per illes

Taula 2-8. herbacis extensius illes.pdf Taula 2-8.pdf Superfícies i produccions dels cultius herbacis extensius per illes.

Taula 2-9. hortalisses i patates illes.pdf Taula 2-9.pdf Superfícies i produccions d'hortalissa i patata per illes.

Taula 2-10. fruita illes.pdf Taula 2-10.pdf Superfícies en producció i produccions de fruita per illes.  

Taula 2-11. flors i altres cultius illes.pdf Taula 2-11.pdf Superfícies i produccions d'altres cultius per illes.

Taula 2-12. olivera illes.pdf Taula 2-12.pdf Superfícies i produccions de l'olivera per illes. 

Taula 2-13. Superficie i produccions vinya illes.pdf Taula 2-13.pdf Superfícies i produccions de la vinya per illes.

Figura 2.1..pdf Figura 2.1.pdf Distribució de la superfície dels cultius.

3. LA RAMADERIA

3.1. Censos ramaders

Taula 3-1. Cens IB.pdf Taula 3-1. Cens ramader de les Illes Balears.pdf

Taula 3-2. Cens Mallorca.pdf Taula 3-2. Cens ramader de Mallorca.pdf

Taula 3-3. Cens Menorca.pdf Taula 3-3. Cens ramader de Menorca.pdf

Taula 3-4. Cens Eivissa.pdf Taula 3-4. Cens ramader d'Eivissa.pdf

Taula 3-5. Cens Formentera.pdf Taula 3-5. Cens ramader de Formentera.pdf

Taula 3-6. Resum cens IB.pdf Taula 3-6. Resum cens ramader de les Illes Balears.pdf

3.2. Produccions ramaderes a les Illes Balears

Taula 3-7. Sacrifici IB.pdf Taula 3-7. Ramat sacrificat en escorxador a les Illes Balears.pdf

Taula 3-8. Productes ramaders IB.pdf Taula 3-8. Productes ramaders de les Illes Balears.pdf

3.3. Produccions ramaderes per illes.

Taula 3-9. Sacrifici per illes.pdf Taula 3-9. Ramat sacrificat en escorxador per illes.pdf

Figura 3-1. Tones de ramat sacrificat per espècie.pdf Figura 3-1. Tones de ramat sacrificat per espècie.pdf

Taula 3-10. Productes ramaders per illes.pdf Taula 3-10. Productes ramaders per illes.pdf

4. ECONOMIA

4.1. Economia agrària: Agricultura

Taula 4-1..pdf Taula 4-1.pdf Produccions agrícoles de les Illes Balears.

Taula 4-2..pdf Taula 4-2.pdf Produccions agrícoles per illes.

Figura 4-1..pdf Figura 4-1.pdf Valoració de la producció agrícola a les Illes Balears.

4.2. Economia agrària: Ramaderia

Taula 4-3.pdf Taula 4-3.pdf Valoració de la producció de carn a les Illes Balears.

Taula 4-4.pdf Taula 4-4.pdf Valoració de la producció de carn per illes.

Taula 4-5.pdf Taula 4-5.pdf Valoració de la producció de llet, ous, mel i cera a les Illes Balears i per illes.

Taula 4-6.pdf Taula 4-6.pdf Valoració de la producció ramadera total a les Illes Balears i per illes.

Figura 4-2.pdf Figura 4-2.pdf Valoració de la producció ramadera a les Illes Balears

4.3. Economia agrària: total

Taula 4-7.pdf Taula 4-7.pdf  Valoració de la producció agrària total a les Illes Balears i per illes.

Figura 4-3.pdf Figura 4-3.pdf Distribució de la valoració de la producció per subsectors a les Illes Balears i per illes.

Taula 4-8.pdf Taula 4-8.pdf  Taula resum dels principals parèmetres agraris per illes. 

5. TREBALL

Taula 5-1. Treballadors afiliats SS.pdf Taula 5-1.pdf Treballadors afiliats a la Seguretat Social per illa, activitat econòmica i règim.

Taula 5-2. Enquesta de Població Activa.pdf Taula 5-2.pdf Enquesta de població Activa

Taula 5-3. .pdf Taula 5-3.pdf Taula d'UTA's agrícoles i ramaderes.

6. PESCA i AQÚICULTURA

6.1. La pesca

Taula 6-1. Prooducció pesquera per tipus de producte 18.pdf Taula 6-1. Producció pesquera per tipus de producte.pdf

Taula 6-2. Captures de mol·luscs 18.pdf Taula 6-2. Captures de mol·luscs.pdf

Taula 6-3. Captures de curstacis 18.pdf Taula 6-3. Captures de curstacis.pdf

Taula 6-4. Captures de peix 18.pdf Taula 6-4. Captures de peix.pdf 

Taula 6-5. Captures  grups productes i  illes18.pdf Taula 6-5. Captures per grups de productes i per illes.pdf

Taula 6-6. Captures de mol·luscs per illes18.pdf Taula 6-6. Captures de mol·luscs per illes.pdf

Taula 6-7. Captures de crustacis per illes18.pdf Taula 6-7. Captures de crustacis per illes.pdf

Taula 6-8. Captures de peix per illes18.pdf Taula 6-8. Captures de peix per illes.pdf

Figura 6.1. Dbció captures per grups (kg i €) 18.pdf Figura 6.1. Distribució de les captures per grups (kg i €) a les Illes Balears.pdf

6.2. La aqüicultura

Taula 6-9. Producció aqüicola 18.pdf Taula 6-9. Producció aqüícola a les Illes Balears.pdf

Taula 6-10. Producció aqüicola per illes 18.pdf Taula 6-10. Producció aqüícola per illes.pdf

6.3. La flota pesquera

Taula 6-11. Nombre embarcacions cofraria i tipus 18.pdf Taula 6-11. Nombre d'embarcacions per cofraria i per tipus.pdf

Taula 6-12. Nombre de tripulants per cofraria i tipus 18.pdf Taula 6-12. Nombre de tripulants per cofraria i per tipus.pdf