Torna

Serveis de Millora Agrària i Pesquera

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA)

 

 

Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA) és una entitat pública empresarial adscrita a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per mitjà de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. La seva gerència està a càrrec de Georgina Brunet Ródenas.


Les funcions de SEMILLA són:

a) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de producció agrària i pesquera i controlar i certificar la producció específica o diferenciada, com ara la producció integrada i l'ecològica, entre d'altres.

b) Dur a terme les actuacions de camp i de laboratori en matèria de sanitat agrària i pesquera.

c) Millorar i conservar els recursos genètics animals i vegetals.

d) Gestionar el laboratori del sector primari.

e) Prestar serveis al sector primari, com ara el servei de gestió tècnica i econòmica de les explotacions i el subministrament d'inputs.

f) Controlar els rendiments agraris i la quota lletera.

g) Promocionar els productes agroalimentaris.

h)Gestionar i administrar les zones de pesca protegides i, si escau, vigilar i inspeccionar l'activitat pesquera de les Illes Balears.

i) Fomentar les activitats agràries i pesqueres, de conformitat, si escau, amb les bases reguladores.

j) Mantenir les estadístiques dels sectors agrari i pesquer pluriinsulars de les Illes Balears.

k) Redactar projectes i dirigir i executar les obres relacionades amb les infraestructures agràries.

l) Col·laborar en la planificació de les polítiques agràries i pesqueres derivades de la política agrària comuna i de caràcter pluriinsular, i executar-la.

m) Col·laborar en la planificació de la formació, la recerca, la transferència tecnològica i l'experimentació en els sectors agrari i pesquer, i executar-la.

n) Dur a terme qualsevol tipus d'activitats industrials, d'investigació, de comercialització i de prestació de serveis relacionades amb els sectors agrari i pesquer que li encomani la conselleria competent en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca.

o) Dur a terme qualsevol altra funció que estigui relacionada amb les que s'esmenten en les lletres anteriors o que en sigui complementària.