Torna

Seguretat alimentària

 

Introducció alertes

Entre les eines bàsiques per al Control Oficial d'Aliments destaquen els Sistemes d'Alertes alimentàries.
El Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació, en endavant SCIRI, és l'instrument utilitzat per la transmissió de la informació de riscos i incidències alimentàries entre la Comissió de la UE, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i les Conselleries de Salut de les comunitats autònomes.

Els Sistemes de Gestió de Alertes alimentàries pretenen fonamentalment evitar que els aliments en els que hagin detectat perills causin dany en els consumidors mitjançant :

El cessament en la distribució, venda i consum dels aliments perillosos

La retirada del mercat de totes les partides potencialment insalubres

La gestió de la xarxa d'alerta alimentària si fa un nivell nacional a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI).

Dins d’aquests sistema, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) es constitueix com a punt de contacte, tant del Sistema de Xarxa d'Alerta Alimentària Comunitària (RASFF), com de contacte centralitzador i coordinador del SCIRI i d'altres sistemes d'alerta Internacionals com l’INFOSAN.

És un sistema dissenyat en forma de color vermell, que permet mantenir una constant vigilància davant de qualsevol risc o incidència que, relacionat amb els aliments, pugui afectar a l'estil de salut dels consumidors.

A l'any 1987 van establir les bases de si les per al seu desenvolupament i funcionament, consolidant des dels inicis fins l'actualitat com a sistema altament eficaç per a dur a terme tant la vigilància com la gestió de totes aquelles incidències que poden presentar els aliments posats a disposició del consumidor final.

Durant, tot aquest temps, s’han identificat aspectes que per la seva importància han estat i segueixen sent objecte de millora constant, permetent d’aquesta manera la ràpida Localització dels productes implicats i l'adopció de les mesures adequades per a la retirada immediata del mercat dels mateixos, descartant productes que per la seva similitud amb els afectats poguessin veure’s involucrats causant perjudicis importants dels operadors econòmics implicats.

L'objectiu fonamental d'aquest sistema, és una garantir els consumidors que els productes que es troben al Mercat són segurs i no presenten riscos pera la seva salut.

Per aconseguir aquest objectiu, la base primordial és l'intercanvi ràpid d'Informació entre les diferents Autoritats competents, facilitant d'aquesta manera les actuacions oportunes a les Autoritats competents sobre aquells productes alimentaris que poguessin tenir repercusió directa en la salut dels consumidors.

Això permet la detecció d'altres riscos que, encara que a priori no tenen una repercussió greu i immediata en la salut dels consumidors, precisen de l'adopció de mesures per part de les Autoritats competents orientades a protegir la salut dels consumidors i que poguin ser la base de l'organització dels Controls Oficials.

La base legal de funcionament del sistema és l'article 50 del Reglament (CE) n º 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 28 de gener de 2002 pel què s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediments relatius a la Seguretat Alimentària.

Al SCIRI paticipen, a més de l'AESAN, què és la coordinadora nacional a nivell nacional, les autoritats competents en matèria de seguretat alimentària de les comunitats autònomes i de les ciutats autonòmiques de Ceuta i Melilla, El Ministeri de Defensa (a través de la Inspecció General de Sanitat de la Defensa), la Comissió Europea (a través de la Direcció General SANCO) i la Subdirecció General de Sanitat Exterior, Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat per a les notificacions de Riscos relacionats amb la importació de productes alimentaris procedents de tercers païssos. A més participen altra sèrie d'organismes/organitzacions mitjançant convenis de col•laboració específics en el marc del SCIRI.

 

ALERTES QUE HAN AFECTAT A LES ILLES BALEARS