Torna

Seguretat alimentària

 

Novetats en relació amb l'etiquetatge de l'origen de la carn
 

El 14 de desembre de 2013 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament d’execució (UE) núm. 1337/2013, de la Comissió, de 13 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1169/2011, del Parlament Europeu i del Consell, quant a la indicació del país d’origen o del lloc de procedència per a la carn fresca, refrigerada o congelada de porcí, oví, caprí i aviram.

Aquest Reglament desplega l’article 26 del Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària i dóna resposta a l’exigència dels consumidors de tenir informació sobre on s’han criat els animals dels quals procedeix la carn que consumeixen.

En concret, el Reglament estableix dues obligacions als diferents operadors d’empresa alimentària:

  1. Etiquetar la carn fresca, refrigerada o congelada del porcí, oví, caprí i aviram (incloent-hi la carn picada i els retalls de carn) subministrada al consumidor final o a les col•lectivitats amb la informació del país de cria i el país de sacrifici dels animals.
  2. Implantar un sistema de traçabilitat que garanteixi la relació entre la carn i els animals dels quals procedeix i la transmissió de la informació al llarg de la cadena alimentària. Així mateix, també han de disposar d’un sistema de registre que comprengui l’arribada i la sortida a l’establiment dels diferents lots de carn fresca.

Aquestes normes també s’apliquen a la carn procedent de països tercers.

Aquest Reglament no s’aplica a la carn de boví que ja té implantat un sistema de traçabilitat i d’etiquetatge específic des de la crisi de les vaques boges (Reial decret 1698/2003 i Reglament (CE) núm. 1760/200).

Podeu accedir al text complet del Reglament a l’enllaç següent: http://www.boe.es/doue/2013/335/L00019-00022.pdf