Torna

Sanitat vegetal

Taxes ROPCIV

La taxa es merita en el moment en què es presenti la sol·licitud que motiva el servei o l'actuació administrativa que constitueix el fet imposable (art. 8 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears (modificada per la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública. BOIB 186 de 30-12-2004).

Segons la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 (BOIB núm. 5 de 10 de gener de 2019) les taxes per al R.O.P.C.I.V. són: