Torna

Sanitat vegetal

Procediment

La sol·licitud, juntament amb la documentació ressenyada podrà presentar-se en els registres de la Conselleria d’Agricultura i Pesca o en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques.

En el cas dels productors de vegetals, presentaran a més, una Declaració Anual de Cultius (DAC). Aquesta programació de cultius serà renovada anualment abans del 15 de desembre de cada any, i durant l'any quan es produeixi alguna modificació respecte a l'última declaració presentada.

En cas que les sol·licituds no reuneixin els requisits o no incorporin tota la documentació, es requerirà els interessats, perquè, en el termini de deu dies, reposin la falta o acompanyin la documentació preceptiva, amb la indicació que, de no fer-ho, es considerarà desistida la petició, prèvia resolució.

Una vegada completa la documentació, es realitzarà una visita d´inspecció, si l'informe de la inspecció és positiu i les dades de la Declaració Anual de Cultius d'activitat i àmbit d'actuació així ho requereixen, es donaran les instruccions precises per a completar el procés d'inscripció i sol·licitud d'autorització per a emetre els corresponents Passaports Fitosanitaris :