Torna

Sanitat vegetal

 

Què és?

El Passaport Fitosanitari consisteix en una etiqueta i un document d'acompanyament que han d'acompanyar a determinats vegetals o productes vegetals per a poder circular dins de l'espai sense fronteres de la Unió Europea, i que serveixin com garantia que els mateixos han estat produïts per entitats inscrites en el Registre Oficial i sotmeses (per aquestes entitats) als pertinents controls i/o tractaments fitosanitaris.


Les empreses implicades en la producció i comercialització d'algun dels vegetals o productes vegetals que han de dur associats Passaports Fitosanitaris, han de sol·licitar l'autorització per a expedir-los a la Secció de Sanitat Vegetal de la Conselleria d´Agricultura.


Qui ha de sol·licitar-lo?


El Real Decreto 58/2005 de 21 de gener estableix, en el seu Annex V.A (V.A.I i V.A.II), els vegetals, productes vegetals i altres objectes, que per ser portadors de determinats organismes nocius, han d'anar acompanyats d'un Passaport Fitosanitari, bé per a tot el territori de la Comunitat (V.A.I) o bé per a determinades Zones Protegides (V.A.II).


Així mateix, en relació amb la necessitat de Passaport Fitosanitari dels vegetals, productes vegetals i altres objectes contemplats en V.A.I i V.A.II, la legislació estableix dos grans grups:


• D'una banda, els contemplats al punt 1 de V.A.I i V.A.II han d'anar sempre acompanyats de Passaport Fitosanitari (normal per a V.A.I o amb distintiu ZP per a V.A.II).


• Per altra banda, els contemplats als apartats 2 i 3 de V.A.I i a l'apartat 2 de V.A.IIúnicament han d'anar acompanyats de Passaport Fitosanitari quan vagin a ser detinats a professionals del cultiu vegetal.


Per a qualsevol consulta sobre la necessitat o no d'expedir Passaports Fitosanitaris (PF) o el tipus de passaport que necessitaria la seva empresa (PF, ZP, RP) segons el tipus de activitat i la seva destinació, consultau a la Secció de Sanitat Vegetal.

 

Tipus i necessitat de Passaport Fitosanitari.


La Directiva 92/105/CE (que va ser traslladada per Ordre de 17 de maig de 1993) estableix els diferents tipus de Passaport Fitosanitari que pot estar obligada a expedir una empresa.


Com es veurà a continuació, l'obligatorietat d'expedir Passaports Fitosanitaris depèn principalment del material vegetal amb el qual treballa una empresa (espècie i tipus de material). A més, el tipus d'activitat desenvolupada per l'empresa (productor, comerciant o productor-comerciant) condiciona la possibilitat que sigui necessari l'ús de Passaport Fitosanitari amb distintiu "RP", i la destinació geogràfica de la mercaderia condiciona la possibilitat que sigui necessari un Passaport Fitosanitari amb distintiu "ZP".

 

PASSAPORT FITOSANITARI, "PF"
Determinats productes vegetals ho requereixen per a circular per qualsevol lloc de la Unió Europea. (Ex.: Palmae, Vitis sp, Camellia sp, etc).

 

PASSAPORT FITOSANITARI AMB DISTINTIU "ZP"

Determinats productes vegetals requereixen dur un Passaport Fitosanitari amb distintiu "ZP"per a poder ser enviats des de qualsevol punt de la Unió Europea a les denominades Zones Protegides. Aquesta Zona Protegida, ho és per a un organisme concret, i els vegetals considerats allotjadors d'aquest organisme haurien de dur un Passaport Fitosanitari amb distintiu "ZP" per a ser enviats a la corresponent Zona Protegida.

 

PASSAPORT FITOSANITARI AMB DISTINTIU "RP"

Aquest distintiu indica que es tracta d'un Passaport de Substitució i ha d'utilitzar-lo el comerciant que rep una mercaderia (vegetal o producte vegetal), la qual ve amb Passaport "PF" i la divideix en partides.
Haurà de tenir autoritzada per l'autoritat competent l'expedició d'aquest tipus de Passaport Fitosanitari, i acompanyarà cada partida resultant del seu corresponent Passaport de Substitució.
Per la seva banda, un Passaport Fitosanitari amb distintiu "ZP" pot ser substituït per altrePassaport Fitosanitari amb distintiu "ZP", en les mateixes condicions que les explicades per al "RP" i en ambdós casos, haurà d'incloure's el Nombre de Registre del productor originari.

A manera de resum es presenta el següent quadre:

ACTIVITAT DESTINACIÓ DEL MATERIAL VEGETAL
ZONA NO PROTEGIDA ZONA PROTEGIDA
PRODUCTOR PF ZP
COMERCIANT RP ZP
PRODUCTOR-COMERCIANT PF, RP ZP

 

Models de passaport fitosanitari


La legislació (Ordre de 17 de maig de 1993) estableix que són els propis productors, comerciants i importadors ja inscrits en el Registre Oficial qui, al costat de la sol·licitud per a expedir Passaport Fitosanitari, han de presentar un model d'etiqueta i document d'acompanyament per a la seva acceptació per l'Organisme Oficial responsable.

Per a la seva acceptació, els Passaports Fitosanitaris han de presentar unes mínimes característiques homogènies que que s'especifiquen en els models d'etiqueta.

 

Com es sol·licita la autorització?


Una vegada emplenada la Declaració de vegetals, d'activitat i d'àmbit d'actuació, indicant-se en ella el tipus d'activitat que desenvolupen (productor, comerciant i/o importador) per a cada grup/subgrup de vegetals, l'inspector fitosanitari pot determinar fàcilment els Passaports Fitosanitaris que precisa expedir l'empresa sol·licitant. Aquesta informació, a fi de facilitar a les empreses la sol·licitud d'expedir Passaports Fitosanitaris, es comunicarà oficialment a les mateixes.


L´interessat ha de presentar una sol·licitud d'autorizació per a emetre Passaports Fitosanitaris, i el model de les etiquetes i dels albarans corresponents als mateixos.


L´etiqueta no ha d´haver estat usada prèviament i ha de ser de material resistent a la humitat i altres agents que la puguin deteriorar.

 

Procediment

Si el model s'ajusta als requisits segons el model que s'adjunta, es procedirà a la seva ácceptació. Posteriorment es visitarà l'interessat per a realitzar un Examen Oficial de caràcter eminentment fitosanitari, amb la finalitat de comprovar que es compleixen les condicions requerides i que els vegetals presenten l'estat fitosanitari adequat per a permetre la seva circulació dins de la Unió Europea.

Durant aquest Examen Oficial s'emplenarà un Acta d'Examen. També es comprovarà que l'empresa compta amb un Registre de moviment de vegetals i productes vegetals adquirits, produïts i enviats a tercers, per a això serà condició suficient amb que compti amb algun registre de comptabilitat, en el qual es detallin totes les entrades i sortides de material vegetal i a més que conservi (almenys durant un any) els albarans de tots els vegetals i productes vegetals que va adquirint o enviant.

 

Documentació adicional (click aquí)