Torna

Sanitat vegetal

Obligacions

Les empreses obligades a inscriure's en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals, han de contar amb unes instal·lacions adequades, que garanteixin el correcte estat fitosanitari i la identitat dels vegetals o productes vegetals que produeixin, comercialitzin o emmagatzemin.

 La inscripció en el Registre Oficial de Productors, Comerciants i Importadors Vegetals comporta als titulars, entre d'altres, les obligacions següents:

  • Comunicar la detecció d'organismes nocius de quarantena.
  • Conservar un plànol actualitzat de les instal·lacions i parcel·les en les quals es cultivin, produeixin, emmagatzemin o guardin els vegetals, productes vegetals o altres objectes.
  • Conservar com a mínim un any, els registres dels vegetals o productes vegetals que hagin adquirit o emmagatzemat en les instal·lacions, que estiguin produint, o bé, que hagin enviat a tercers. En el cas de plantes susceptibles al foc bacterià els registres es guardaran almenys durant 3 anys (article 9.2 del Decret 162/1999 de mesures per a la prevenció del foc bacterià). Les dades que han de constar en el registre seran com a mínim les del albaran corresponent i un registre de comptabilitat on es detallin les entrades i sortides de material vegetal.
  • Presentar la Declaració anual de cultius   i/o de comercialització.
  • Disposar d'un responsable fitosanitari i realitzar, quan calgui, exàmens visuals durant la temporada de cultiu, en el moment adient i d'acord amb les instruccions oficialment marcades.
  • Cooperar amb els organismes oficials competents.