Torna

DGHA - Rehabilitació Energetica Habitatges

Programa 3

PROGRAMA D'EDIFICS

Aquesta línia d’ajuts va destinada a subvencionar les actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Aquestes actuacions han de suposar una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.
A més, les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

DESTINATARIS:

Comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

DOTACIÓ:

8 milions d’euros

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ:

El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR:
  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.600 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Programa 4

PROGRAMA D'HABITATGE

Es tracta d’una línia d’ajuts que s’hi poden acollir les persones que vulguin millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual.

Les actuacions que es poden subvencionar són totes aquelles que redueixin la demanda energètica un 7%, o una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o també una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.

Per exemple: el canvi de finestres, la modificació de tancaments, el canvi de sistemes de climatització per uns que no utilitzin energies fòssils i utilitzin energies renovables o biomassa, entre d’altres.

DESTINATARIS:

Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres. També s’hi poden acollir administracions públiques, organismes de dret públic, empreses públiques o comunitats de propietaris.

DOTACIÓ:

8 milions d’euros

REQUISITS:

  • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
  • El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge.
  • L’import de la subvenció serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros

Requisits Preguntes freqüents Sol·licitud

Atenció a la ciutadania

Versión en castellano
Financiado por la Unión Europea