Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

HIGIENE DE LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA RAMADERA

El Reglament (CE) 178/2002, que estableix els principis que regulen la normativa de seguretat alimentària a la UE, va reconèixer que per garantir la seguretat alimentària s’hi havien d’implicar tots els esglaons de la cadena alimentària, inclosa la producció primària. Aquest principi es coneix com “de la granja a la taula”.

Aquest principi es va desenvolupar en el Reglament (CE) 852/2004 d’higiene dels aliments, que estableix les mesures d’higiene generals d’aplicació a tota la cadena alimentària, inclosa la producció primària, i recull que el principal responsable de garantir la seguretat alimentària és l’operador d’empresa alimentària, entre els quals s’inclou el ramader.

Així, d’acord amb aquest Reglament, els ramaders han de procurar que els animals estiguin protegits de qualsevol focus de contaminació i han d’aplicar les mesures d’higiene següents per evitar l’entrada de perills a la cadena alimentària:

 • Mantindran netes totes les instal·lacions amb relació a la producció primària i operacions connexes, incloses aquelles emprades per emmagatzemar i manipular animals i, si escau, les desinfectaran adientment després de la neteja.
 • Mantindran nets i, quan sigui necessari, desinfectaran adientment l’equip, els contenidors, caixes, vehicles després de la neteja.
 • Garantiran, tant com sigui possible, la neteja dels animals de producció.
 • Utilitzaran aigua potable o neta, quan sigui necessari, per evitar la contaminació.
 • Garantiran que el personal que manipuli productes alimentaris es trobi en bon estat de salut i rebi formació sobre riscs sanitaris.
 • Evitaran, tant com sigui possible, que els animals i les plagues provoquin contaminació.
 • Emmagatzemaran i manipularan els residus i substàncies perilloses de manera que s’eviti la contaminació.
 • Impediran la introducció i difusió de malalties contagioses transmissibles a les persones a través dels aliments, fins i tot mitjançant l’adopció de mesures preventives en introduir nous animals o altres mostres que tenguin importància per a la salut humana.
 • Empraran correctament els additius per a pinsos i els medicaments per a animals d’acord amb la normativa vigent.

Els ramaders han de dur i conservar registres sobre les mesures aplicades per controlar els perills a la seva explotació. En concret, el Reglament (CE) 852/2004 estableix l’obligació de dur registres sobre:

 • La natura i l’origen dels aliments subministrats als animals.
 • El detall dels medicaments veterinaris o altres tractaments administrats als animals, les dates de la seva administració i els temps d’espera.
 • L’aparició de malalties que puguin afectar la seguretat dels productes d’origen animal.
 • Els resultats de totes les anàlisis efectuades en mostres preses d’animals i altres mostres preses amb fins diagnòstics, que tenguin importància per a la salut humana.
 • Tots els informes pertinents sobre els controls efectuats a animals o a productes d’origen animal.

Aquests registres són la base de la informació de la cadena alimentària, regulada a Espanya al Reial decret 361/2009. Mitjançant la informació de la cadena alimentària, es transmet la informació dels perills de les explotacions ramaderes als escorxadors, següent esglaó de la cadena alimentària. El Servei de Ramaderia ha elaborat models de registres de malalties i alimentació per facilitar el compliment d’aquest requisit pels ramaders de les Illes Balears.

Per facilitar l’aplicació dels requisits d’higiene, la normativa estableix que fomentarà l’elaboració i la utilització de guies de bones pràctiques d’higiene per als diferents operadors. Aquestes guies inclouran orientacions sobre les pràctiques correctes d’higiene per controlar els perills fins i tot en la producció primària i operacions connexes. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació recull a la seva pàgina web una relació de les guies elaborades i aprovades en l’àmbit nacional. Per accedir-hi, clicau aquí.

Així mateix, cal destacar que el Servei de Ramaderia ha elaborat un tríptic per difondre els requisits d’higiene entre els ramaders de les Illes Balears. Aquest tríptic es pot baixar a l’enllaç següent:

Una altra norma d’aplicació a la higiene de la producció primària ramadera és el Reglament (CE) 853/2004 d’higiene dels aliments d’origen animal, que estableix mesures específiques d’aplicació a determinats productes d’origen animal, com els ous, la llet o els caragols.

Finalment, per verificar el compliment d’aquests requisits a les explotacions ramaderes de les Illes Balears, el Servei de Ramaderia du a terme controls d’acord amb el Programa Nacional de Control Oficial de la Higiene Ramadera, inclòs al Pla Nacional de la Cadena Alimentària. Per tenir-ne més informació, visitau l’apartat d’aquesta pàgina sobre el Pla Nacional de la Cadena Alimentària.