Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

PRADIB és una aplicació informàtica que pertany a la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de les Illes Balears.

Sorgeix amb l’objectiu principal d’establir un portal de ramaderia des d’on es pugui gestionar la informació relativa a explotacions ramaderes, traçabilitat i identificació animal, i altres registres gestionats pel Servei de Ramaderia.

Aquests tràmits tenen la mateixa validesa que els duits a terme presencialment a les oficines comarcals agràries i els consells insulars. A més, disposen dels avantatges següents:

Els tràmits es poden fer des del domicili, lloc de feina… sense necessitat de traslladar-se a l’oficina comarcal/consell insular.
No comporten cap cost econòmic.
Serveixen per a totes les espècies.

Així mateix, serveix com a plataforma per dur a terme l’intercanvi d’informació que exigeix la normativa aplicable relativa a les activitats ramaderes:

Intercanvi d’informació entre els ramaders i la Comunitat Autònoma.
Intercanvi d’informació entre la Comunitat Autònoma i el Ministeri per subministrar les dades relatives a SITRAN.

Qui pot accedir?

Qualsevol interessat inscrit en el Registre d’Explotacions Ramaderes de les Illes Balears.

Accés a PRADIB


Més informació

Pot accedir al PRADIB mitjançant un certificat digital reconegut pel Govern de les Illes. Més informació

Si no té certificat digital i no és una persona jurídica pot emplenar la sol·licitud acces_PRADIB.pdfacces_PRADIB.pdf.

Adreça electrònica d’assistència tècnica: pradib@dgagric.caib.es

Material de suport al ramader/usuari