Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

Pla Nacional de Control Oficial

La normativa sobre legislació alimentària estableix de manera general l’obligació de dur a terme controls oficials. En aquest sentit, l’article 17.2 del Reglament (CE) 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener de 2002, pel qual s’estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, es crea l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i es fixen procediment relatius a la seguretat alimentària, fixa les responsabilitats dels Estats membres en matèria de control i comprovació del compliment dels explotadors d’empreses alimentàries dels requisits pertinents de la legislació alimentària en totes les etapes de la producció, la transformació i la distribució.

El Reglament (CE) 882/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d’abril de 2004, sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la normativa sobre salut animal i benestar dels animals, estableix en el títol V que per garantir l’aplicació efectiva de l’apartat 2 de l’article 17 de Reglament (CE) 178/2002, cada Estat membre ha de preparar un únic pla nacional de control pluriennal integrat de la cadena alimentària.

Amb l’objecte de fixar unes pautes bàsiques per dur a terme els controls esmentats i coordinar l’actuació dels serveis d’inspecció veterinaris en aquesta matèria, es proposa que s’aprovi aquest document, que és una adaptació a les Illes Balears del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA).

Els objectius del PNCOCA són:

 1. La comprovació del control que fa el productor primari sobre els perills de l’explotació ramadera per reduir la possibilitat d’introducció de perills que puguin afectar la seguretat alimentària. En concret, els aspectes que s’han de controlar són els següents:
  1. Les mesures generals d’autocontrol dels perills i de la traçabilitat. La gestió dels registres d’explotació.
  2. La formació dels productors per dur a terme l’autocontrol.
  3. El control de la gestió de la informació de la cadena alimentària i la preparació d’animals per al sacrifici.
  4. El control dels requeriments específics d’alimentació animal en la producció primària de pinsos i bones pràctiques en alimentació animal.
  5. El control de l’ús racional dels medicaments veterinaris.
  6. El control de la introducció d’animals a l’explotació.
  7. El control en les bones pràctiques en l’enterrament de cadàvers.
 1. El compliment de la normativa en matèria de benestar animal a les explotacions i en el transport.
 2. El compliment de la normativa en matèria d’identificació i registre dels animals a les explotacions ramaderes.
 3. El compliment dels requisits generals d'innocuïtat i seguretat dels pinsos, que són el primer esglaó de la producció d'aliments d'origen animal.
 4. El compliment de totes les disposicions relatives a la comercialització i la utilització dels pinsos, fins i tot el control de l’etiquetatge i altres modalitats d'informació al consumidor. 

El Reglament (CE) 178/2002 defineix la traçabilitat com la possibilitat de seguir el rastre per totes les etapes de producció, transformació i distribució d’un aliment o d’una substància destinada a ser incorporada a un aliment, o amb probabilitats de ser-ho.

D’acord amb aquest concepte, en el pla de control de la cadena alimentària s’ha de controlar un seguit d’aspectes de l’explotació mitjançant els programes de control oficial següents:

 1. Programa de traçabilitat, d’identificació i de moviments d’animals.
 2. Programa de benestar animal.
 3. A explotacions ramaderes.
 4. En el transport.
 5. Programa d’higiene de la producció primària.
 6. Programa d’alimentació animal.

Protocols de control

(Clicau sobre el protocol per accedir al qüestionari)