Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

Identificació porcina

 

Introducció

D'acord amb el que disposa el Reial decret 205/1996, de 9 de febrer, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie porcina, tots els animals de l'espècie porcina s'han de marcar al més aviat possible i, en qualsevol cas, abans de sortir de l'explotació.

S'ha de marcar amb un cròtal auricular que determina l'explotació de la qual provenen els animals i està constituit per:

  1. Tres dígits que corresponen al municipi d'acord amb la codificació INE.
  2. Les sigles PM corresponents a la província de les Illes Balears.
  3. Un màxim de set dígits que identifiquen, de forma única, l'explotació dins el municipi.

 

Per identificar els animals de l'espècie porcina amb els cròtals auriculars, els titulars dels animals han de sol·licitar els cròtals a l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA, que els encarregarà una vegada que el titular els hagi pagat.
La persona titular de l'explotació o propietària dels animals és la responsable d'implantar els mitjans d'identificació que se li hagin assignat.

 

Obligació d'identificació

Els mitjans d'identificació s'han de col·locar al més aviat possible i, en qualsevol cas, abans de sortir de l'explotació. en els animals en un termini màxim de sis mesos a partir del naixement i, en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni l'explotació on ha nascut.

En cas de pèrdua o deteriorament d'un mitjà d'identificació, el titular de l'explotació o responsable dels animals ha de sol·licitar que s'expedeixin els duplicats pertinents en un termini màxim de set dies naturals una vegada que es constati la pèrdua dels mitjans d'identificació.

  1. No se quitará ni sustituirá ninguna marca sin la autorización de la autoridad competente.

    Cuando una marca se haya vuelto ilegible o se haya perdido, se pondrá una nueva marca de conformidad con lo dispuesto en el presente Real Decreto, reflejando en todo caso el nexo de unión entre la marca de origen y la nueva marca en el libro de registro, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.

Excepcions a l'obligació d'identificació

D'acord amb l'article 5 del Reial decret 947/2005, es regulen les excepcions a l'obligació d'identificació següents:

1. Els animals destinats al sacrifici abans dels dotze mesos d'edat dins el territori nacional es poden identificar mitjançant una única marca auricular. Aquesta marca s'ha de col·locar, si no hi ha impossibilitat material de fer-ho, a l'orella esquerra de l'animal. La marca, que ha de complir les característiques que es recullen en la normativa estatal, ha de dur el codi d'identificació de l'explotació de naixement, segons l'estructura que s'estableix en l'article 5 del Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i es regula el Registre General d'Explotacions Ramaderes.

2. Els animals que es destinin a intercanvis intracomunitaris o a l'exportació a països tercers es poden identificar, excepcionalment, amb l'autorització prèvia de la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural, mitjançant una doble marca auricular. Aquesta marca, que ha de complir les característiques que es recullen en la normativa estatal, ha de dur imprès el codi d'identificació de l'animal de manera indeleble. Com a informació complementària s'hi ha de incloure un codi de barres amb la mateixa informació. Per acollir-se a aquesta excepció, és necessari sol·licitar-ho expressament a la Direcció General d'Agricultura i Desenvolupament Rural amb un mes d'antelació, i en la sol·licitud cal fer constar la destinació dels animals.

3. De manera excepcional, per a aquells animals de races o conjunts racials de l'espècie cabruna que per motius fisiològics no ofereixin prou garanties de retenció del bol ruminal, es poden establir excepcions al segon sistema d'identificació, d'acord amb les possibilitats següents:

  • Un cròtal segons el model oficial.
  • Un identificador injectable aplicat a la cara posterior del metacarp, damunt l'espai interdigital i en direcció vertical descendent o en direcció dorsoventral de l'extremitat davantera esquerra. Aquest identificador ha de complir les característiques dels identificadors electrònics que es defineixen en l'annex I del Reial decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i cabruna. En aquest cas els animals no es poden destinar al comerç intracomunitari ni a l'exportació, ni poden passar a la cadena alimentària.


Per acollir-se a aquesta excepció s'ha de presentar una sol·licitud adreçada al Servei de Ramaderia. A més, s'hi han d'adjuntar la documentació tècnica que justifiqui la sol·licitud i una declaració jurada si s'han acollit a la possibilitat d'identificar l'animal mitjançant un identificador electrònic.

 

Documents