Identificació bovina

 

Introducció

D'acord amb el que disposa el Reial decret 1980/1998, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie bovina, tots els animals nascuts després de l'1 de gener de 1998 o que després d'aquesta data  es destinin a intercanvi intracomunitari s'han d'identificar mitjançant una marca auricular col·locada una a cada orella, autoritzada per l'autoritat competent.

Les marques auriculars han de tenir el mateix codi d'identificació. Les marques auriculars han de dur imprès l'escut d'Espanya a la part posterior i un únic codi d'identificació que està compost pels caràcters següents.

 1. Un dígit que la Comunitat Autònoma determina el seu ús.
 2. Un dígit de verificació o control per detectar errors en el tractament mecanitzat dels codi d'identificació.
 3. Dos dígits que identifiquen a la Comunitat Autònoma.
 4. Vuit dígits d'indetificació de l'animal.

El Servei de Ramaderia de la Direcció General de Medi Rural i Marí distribueix les marques auriculars a les delegacions comarcals del FOGAIBA i als consells insulars corresponents. Des d'allà es reparteixen a les explotacions, i en darrer lloc són els titulars de les explotacions els responsables de la col·locació de les marques als animals.

No es poden llevar ni es pot substituir cap marca auricular, sense l'autorització de l'autoritat competent. En el cas de pèrdua o deteriorament d'una marca auricular, s'ha de substituir per una nova amb el mateix codi d'identificació que substitueix, prèvia comunicació a l'autoritat competent.

 

Obligació d'identificació

Les marques auriculars s'han de col·locar en el termini de 20 dies a partir de la data de naixement, i en qualsevol cas, abans que l'animal abandoni l'explotació on ha nascut, sense perjudici de les ampliacions d'aquest termini establertes a la Decisió 2006/28/CE, de la Comissió, de 18 de gener de 2006, relativa a l'ampliació del termini màxim per a la col·locació de les marques auriculars als animals de l'espècie bovina.

 

Document d'identificació bovina

Tots els animals de l'espècie bovina han d'anar acompanyats del document d'identificació bovina (DIB), el DIB ho expediex la delegació comarcal del FOGAIBA o el Consell Insular corresponent.

Sempre que hi hagi un moviment d'un animal que suposi un canvi de la identitat del titular, s'ha d'expedir un nou document d'identificació per l'animal que ha d'incloure la identificació del nou poseïdor i de l'explotació en la qual està ubicat l'animal. No s'ha de fer el canvi del DIB en el cas que l'animal estigui a la nova explotació un termini inferior a 4 dies naturals.

 

Obligacions del titular dels animals de l'espècie bovina.

 1. Han de comunicar la data dels naixements dels animals a l'explotació. La comunicació ha de ser en el termini de 7 dies comptadors a partir de la data de naixement.
 2. Han de comunicar la data de les morts dels animals a l'explotació. La comunicació ha de ser en el termini de 7 dies comptadors a partir de la data.
 3. Han de comunicar la data dels moviments de sortida dels animals de l'explotació. La comunicació ha de ser en el termini de 7 dies a partir de la data de la sortida.
 4. Han de comunicar els moviments d'entrada dels animals a l'explotació. La comunicació ha de ser en un termini de 7 dies a partir de la data de l'entrada.

   

  Excepcions a l'obligació d'identificació

  A l'espècie bovina no hi ha excepcions d'identificació.

   

  Documents