Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

Control de la higiene de la llet crua 

El control de l’absència de residus d’antibiòtics, o del compliment dels valors de referència de cèl·lules somàtiques o bacteris a la llet establerts en la normativa comunitària, és fonamental per garantir la qualitat i la innocuïtat de la llet. Valors elevats de cèl·lules somàtiques o bacteris poden ser indicadors de males pràctiques higièniques o de malaltia de les vaques, ovelles o cabres.

A Espanya, el Reial decret 1728/2007 i el Reial decret 752/2011 han establert la normativa bàsica de control que han de complir els operadors del sector lacti de la llet de vaca, i la llet d’ovella i cabra, respectivament.

Aquestes normes estableixen l’obligació que els operadors implantin un pla anual de mostreig per garantir el compliment dels límits de cèl·lules somàtiques i bacteris, així com l’absència de residus d’antibiòtics. Aquest pla i el resultat de les mostres s’introdueixen a la base de dades Lletra Q.

El Servei de Ramaderia de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia verifica la implantació d’aquest pla i, en cas que hi detecti incompliments, pren les mesures necessàries perquè els operadors implantin les mesures correctores per esmenar aquests incompliments, garantir la qualitat de la llet crua produïda a les Balears i protegir la salut dels consumidors.

Finalment, la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia també duu a terme un pla de control autonòmic, amb la col·laboració dels consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera, per verificar les condicions higièniques i de producció de les explotacions lleteres i també per agafar mostres oficials de llet per comprovar el compliment de la normativa d’aplicació.