Torna

Qualitat dels Serveis

PISA és un estudi triennal que intenta delimitar, descriure i explicar el que els joves de 15 anys coneixen i saben fer aplicant els seus coneixements a una varietat d'entorns i contextos. Està centrat en tres competències (cada edició avalua les tres, però centrant-se en una en concret): lectura, matemàtica i científica. En cada edició incorpora una competència diferent addicional, però al llarg del temps només són comparables les tres esmentades anteriorment. En resum, és una prova de competències que intenta avaluar la capacitat d'aplicar els coneixements, com analitzen i raonen i com comuniquen els alumnes.

Actualment en PISA participen totes les comunitats autònomes i, per tant, aquesta prova permet fer comparació entre diferents comunitats al llarg del temps, i com és una prova internacional, també es pot fer la comparació amb altres països, i amb la mitjana de l'OCDE i de la UE.

En aquesta pàgina web només es publiquen els resultats parcialment i si es vol veure la comparació total, amb la resta de països, s'ha de consultar el web del ministeri on està l'informe sencer, Informe PISA 2018 Informe Español.

Abans de passar a exposar els resultats, afegir que per interpretar bé la informació cal destacar que segons l'OCDE una diferència de 30 punts equival a la diferència entre 1 curs, i que perquè una diferència entre dues mitjanes sigui significativa ha de ser de 9 punts. A més, quan es parla de Total UE és la puntuació mitjana de la UE però tenint en compte el pes de cada país en la mitjana, i quan es parla de mitjana de l'OCDE o de la UE es correspon a la mitjana feta entre països.

1. Puntuacions mitjanes estimades en matemàtiques 2018 junt amb l'interval de confiança al 95% per a la mitjana poblacional (pàg. 50 de l'informe):  la mitjana estimada per Balears (483) és similar a l'estimada per Espanya (481, línia grisa), però és significativament inferior a Navarra, Castella i Lleó, País Basc i Galícia.

PUNTUACIONS MITJANES 2018 PISA ESPANYA.png

2. Distribució dels estudiants per nivell de rendiment en matemàtiques 2018 (pàg. 66 informe): Balears té una distribució molt similar a la mitjana espanyola. En relació amb les comunitats amb més puntuació té quasi el doble d'estudiants en nivell inferiors al nivell 2 i quasi la meitat dels estudiants amb nivell 5 i 6 en conjunt.

NIVELLS 2018 PISA ESPANYA MATES.png

3. Evolució puntuacions mitjanes en matemàtiques 2003 a 2018 (elaboració pròpia): es pot veure que Balears ha tingut una evolució positiva totes les edicions, però encara està significativament per davall de les comunitats amb més puntuació.

evolución pisa mates elaboracion propia.png

4. Puntuacions mitjanes estimades en ciències junt amb l'interval de confiança al 95% per a la mitjana poblacional (pàg. 59 de l'informe): Galícia i Castella i Lleó  estan significativament per damunt de la mitjana de l'OCDE i d'Espanya. Balears està en la mitjana estimada per a Espanya.

PUNTUACIONS MITJANES 2018 PISA ESPANY CIENCIES.png

5. Distribució dels estudiants per nivells de rendiment en ciències 2018 (pàg. 74 de l'informe): en aquest cas Balears, amb un 29%,  té quasi el mateix percentatge de persones amb nivell inferior al 2 (considerat bàsic)  que la mitjana espanyola estimada del 31% (15%+16% amb nivell <2), i un poc menys de percentatge d'estudiants en els nivells 5 i 6, 3% en les Illes en front un  4% de l'Estat. Respecte a les comunitats amb millor puntuació, Galícia i Castella i Lleó, les Illes Balears té el doble d'estudiants en els nivells inferiors al 2, i menys de la meitat en els nivells 5 i 6.

NIVELLS 2018 PISA ESPANYA CIENCIES.png

6. Evolució puntuacions mitjanes en ciències 2003 a 2018 (elaboració pròpia): en Balears respecte al 2009  hi ha una clara millora, però en les tres darreres edicions la puntuació és molt similar, no hi ha una tendència clara. Això sí, la puntuació de Balears de 2018 està quasi a la distància equivalent a un curs de la de Galícia.evolución pisa ciencias elaboracion propia 2003 2018.png

7. Puntuacions mitjanes en lectura (pàg. 13 de l'informe de Lectura): la mitjana de Balears (479) és similar a la d’Espanya (477, línia grisa), però és significativament inferior a Castella i Lleó, Astúries, Galícia i Aragó.

Puntuacions mitjanes en lectura - 09092021.PNG

8. Distribució dels estudiants per nivell de rendiment en lectura (pàg. 15 informe lectura): Balears es troba a la mitja en relació amb les altres comunitats, encara que està allunyada de Castella i Leó, Galícia, Astúries i Aragó, que destaquen en el nivell 5. Astúries és l’ùnica comunitat que arriba al nivell 6 i té unes dades molt parescudes al promedi de l’OCDE.

Distribució dels estudiants per nivell de rendiment en lectura - 10092021.PNG

9. Evolució puntuacions mitjanes en lectura 2003 a 2018 (elaboració pròpia):  es pot veure l'evolució en aquesta competència de les diferents comunitats durant els anys anteriors i que el darrer ha baixat molt la mitjana en totes le comunitats. Balears tras millorar en les edicions anteriors, baixa i és quasi a vint punts de les comunitats tenen millor puntuació.

evolución pisa lectura elaboració propia 2003 2018.png