Torna

Qualitat dels Serveis

En aquesta pàgina web hem intentat agrupar els indicadors o les dades que estan relacionades amb la gestió econòmica-administrativa dels municipis de Balears. Els municipis millors gestionats podran atreure més activitat econòmica i més població. Per això us oferim informació sobre la renda dels municipis, la població i l'atur, i després una serie d'indicadors relacionats més amb la gestió administrativa. No hi ha cap indicador sintètic o directe de gestió, però la consulta dels exposats pot donar indicis sobre si hi ha preocupació en el municipi per oferir una bona gestió administrativa.

1) Renda mitjana per llar: l'INE té una estadística experimental que permet creuar les dades fiscals amb les del cens i crear un mapa interactiu que permet conèixer la informació per municipi i inclús per barri.

renda mitja per municipis i barris dades 2017 08022021.PNG

Complementària a la informació anterior es pot consultar la renda bruta mitjana (renda mijtana per declaració de l'IRPF, renda bruta total dividida pel nombre de declaracions) en el web del Diari Expansión. Es presenta la informació per rànquing, en mapa i detallada per municipi des de l'any 2013 indicant la posició nacional i dins la comunitat, la població i el partit polític governant. Un exemple de les primeres posicions i darreres segons renda bruta per al 2018 és el següent:

renta bruta balears 2018  2021-02-09 130250.png

2) Població: Per poder comparar els municipis s'ha de tenir en compte la població. En el següent mapa es pot veure la població per municipis del 2020.

POBLACIÓN POR MUNICIPIOS 2020 08022021.PNG

Una dada molt interessant és veure com ha evolucionat la població. Si un municipi ofereix feina, habitatge a bons preus, o bones condicions de vida, atraurà més gent. Es pot consultar un mapa creat pel diari El País en el qual es compara la població entre l'any 2009 i l'any 2019.

canvi població el pais 2009-2019 09022021.png

3) Atur per municipis: per consultar l'atur per municipis, com l'EPA no es fa a escala municipal, el Diari Expansión fa una aplicació aplicant el percentatge de desocupats sobre la població activa del municipi. Per a desembre de 2020 es pot veure que els municipis amb més atur varen ser Inca (23,44%), Lloseta (22,1%), Palma (19,67%)  i  Sant Antoni de Portmany (20,27%). La informació detallada es pot obtenir clicant a cada municipi o fent una consulta del municipi on es pot veure l'històric anual.

PARO MUNICIOS EXPANSIÓN DIC 2020 10022021.PNG

També, es poden consultar altres fonts com l'Observatori del Treball de la Direcció general de Model Econòmic i Ocupació, que conté arxius per anys o una consulta per municipis.

4) Deute municipal per càpita: és un indicador de gestió financera. En el següent mapa es pot veure el nivell de deute municipal en relació amb la seva població per a l'any 2019. En aquest any els municipis més endeutats eren Valldemossa, Escorca i Montuïri.

Deute municipal per càpita 2019  2021-02-09 093826.png

Es pot descarregar més informació en format Excel en el web del Ministeri d'Hisenda.

En el següent enllaç del diari Expansión, Deute municipal (en el moment de la consulta, actualitzat a 31 de desembre de 2019). Es poden consultar els municipis per comunitat autònoma. Si es fa així, dona un rànquing per tipus de municipi i, a més, presenta la informació per deute, població i partit polític. També permet consultar l'històric del municipi des de l'any 2008 i presenta la informació graficada.

Deute municipal expansión 2019 2021-02-09 104021.png

5) PMP dels ajuntaments: un indicador d'eficiència és el període mijtà en el qual els ajuntaments paguen als seus proveïdors. En aquest enllaç del Ministeri d’Hisenda, Pagament a proveïdors, es pot veure un mapa d’Espanya en el qual, si es passa el ratolí per un municipi es pot veure el període mitjà de pagament a proveïdors per ajuntaments. Trimestralment la informació es mostra per a tots els municipis, però la resta de mesos només es mostra la informació pels "Ayuntamientos de Cesión".

PMP municipios nov 2020  2021-02-09 110254.png

6) Pressupost inicial:  encara en el Ministeri d’Hisenda, però en aquest altre enllaç, Pressupost inicial, es troba informació sobre el pressupost inicial dels ajuntaments per anys, actualitzat al 2020. El funcionament de la pàgina és igual al de Pagament a Proveïdors i al de Deute Públic ja vists anteriorment.

Els municipis amb major despesa pressupostada per habitant, en euros, són Deià (3344) i Banyalbufar (3176). Els que menys, Costitx (722) i Algaida (729).

Pressupost inicial per habitant 2020  2021-02-09 120427.png

Per completar aquesta informació es pot consultar Gobierto. Aquest web creat per Populate permet consultar la informació financera dels municipis. Detalla el tipus d'ingressos i el tipus de despesa i fa una presentació molt intuïtiva. També permet comparar tres municipis a la vegada i fer rànquings de la informació financera. Per exemple, per als municipis de les Illes Balears, el 2020 els vint primers municipis en despesa per habitant són:

despesa per habitant municipis 2020 2021-02-09 123452.png

7) Transparència: un bon indicador de bona gestió podrien ser aquells relacionats amb la transparència. Un ajuntament ben gestionat té interès a mostrar les seves dades i rendir comptes als ciutadans. No hem trobat informació per tots els municipis de Balears, però l'organització Dyntra ofereix un rànquing pels municipis amb població superior a 15.000 habitants. A dia 11 de febrer de 2021 la situació era la següent:

dyntra municipios baleares  2021-02-11 102033.png

Un altre expemple, encara que només amb informació per a Palma i corresponent a l'any 2017 és l'Índex de Transparència dels Ajuntaments ITA.

8) Informació Sindicatura de Comptes: els ajuntaments tenen l'obligació de retre comptes o informació anual a la Sindicatura de Comptes. No obstant això, hi ha ajuntaments que no compleixen aquestes obligacions o ho fan amb retard. La Sindicatura de Comptes publica aquesta informació en dos pdfs que es poden consultar a la pàgina web Administració Local. 

A gener de 2021 Puigpunyent i Sencelles són els que duen més retard.

municipis no comptes 3101201 2021-02-16 103156.png

A gener de 2021 Esporles, Sa Pobla, Sencelles, Sineu i Esporles eren els municipis que tenien pendent enviar informació sobre contractes i convenis.

contrac i conveni no trame 3101201 2021-02-16 103325.png

    

9) Retribucions càrrecs electes. La responsabilitat i la bona gestió hauria d'anar lligada a la retribució. La següent pàgina, ISPA - Retribucions, pertany al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, i es refereix al Sistema d’Informació salarial Llocs de l’Administració (ISPA), gestionat per la Secretaria General de Funció Pública, i que és la plataforma que recull la informació sobre les percepcions tant dels càrrecs electes com de les retribucions de funcionaris d’Ajuntaments, Diputacions Forals i Provincials, Consells i Cabildos Insulars i Comunitats Autònomes. En el cas dels ajuntaments es poden trobar el llistat de les percepcions dels batles, la relació de batles que comuniquen no percebre retribucions (on no apareix cap municipi balear), el llistat de percepcions dels regidors, i la relació d’ajuntaments que no han remès la informació sobre percepcions de batles i regidors. Tots ells es poden descarregar en formats Pdf i Excel, i es troben agrupats per comunitats autònomes. Les dades es refereixen a l’exercici de 2018.

En el cas de les percepcions dels batles, apareixen 52 dels 67 municipis de Balears, i s’ha de tenir en compte que en les percepcions pot influir el règim de dedicació, que pot ser exclusiu, parcial o sense dedicació. En qualsevol cas, a escala global, els que majors percepcions tenen són els batles de Llucmajor, Calvià i Palma de Mallorca. Aquí es poden veure els primers llocs:

Alcaldes que más cobran 2019 16022021.PNG

En el cas dels regidors, els que més cobren es troben de forma majoritària en els ajuntaments de Palma i Santa Eulària. Us mostram els que ocupen els primers llocs:

promeido recibido concejales 2019 2021-02-16 122432.png

Per últim, nou municipis de Balears apareixen entre els que no han remès la informació: Inca, Andratx, Binissalem, Selva, Sineu, Sencelles, Montuïri, Maria de la Salut, Puigpunyent, Valldemossa, Migjorn Gran, Búger, Deià i Fornalutx.

10) En el següent enllaç del Ministeri d’Hisenda, Informació impositiva municipal, es pot trobar informació impositiva dels municipis espanyols de forma individual.

    

Informació impositiva Balears.PNG

A més, clicant sobre Municipis de la província seleccionada (Excel) es generarà un document en aquest format amb dades sobre tots els municipis de la dita província. No hem penjat cap imatge perquè hi ha molta informació però, si es vol comparar la taxa impositiva en un determinat impost de tots els municipis, és molt bona eina.

11) Contractes menors, contractes administratius i subvencions: hem intentat publciar la informació per a tots els municipis de les Illes Balears, de forma conjunta, sobre subvencions, contractes menors i contractes administratius dels darrers anys. No obstant això, les pàgines webs que faciliten aquesta informació només permeten fer consultes per un municipi en concret. Així que només us facilitarem els vincles perquè pugueu fer les consultes.

-Sistema nacional de publicitat de subvencions i ajudes (atorgades): quan es faci la consulta s'ha de tenir en compte que només es poden consultar els 2 anys anteriors per a persones físiques i 4 per a jurídiques (així si, per exemple, es fa una consulta a més de tres anys, només serà vàlida per a persones jurídiques). En entitats locals s'ha de posar l'entitat local en concret perquè sigui coherent la informació. Si només es marca entitats locals sense especificar el municipi treu informació general de municipis i consells insulars, però no és segur que estiguin totes les subvencions.

Per mostrar un exemple  del potencial de l'eina i de la informació que es pot consultar us presentam una consulta que hem fet. No hem fet cas de les nostres recomanacions i hem fet una consulta per a l'any 2020 marcant EELL i zona ES53 Illes Balears, i ens ha generat un Excel. Les subvencions que hem obtingut, s'han atorgat i les dades són correctes, però per la via de la consulta segur que ens falten subvencions (hem fet la comprovació comparant-la amb recerques específiques, i es troben més subvencions quan es fa la recerca per municipi concret).

Hem presentat la informació per tipus de persona jurídica i l'hem ordenada per l'import rebut. Així, les associacions i les congregacions religioses que vàrem rebre més import l'any 2020:

Consulta subvencions EELL de Balears 2020 associacions:

Captura de pantalla 2021-03-05 133007 eell 2020 associacions .png

Consulta subvencions EELL de Balears 2020 de congregacions religioses:

Captura de pantalla 2021-03-05 133214 eell 2020 consulta congregacions relig .png

Us deixam l'arxiu perquè pugueu fer més consultes o estudira possibles presentacions. Clica aquí:consulta entidades locales region nut es53 2020 consulta 05032021 versio web.xlsxconsulta entidades locales region nut es53 2020 consulta 05032021 versio web.xlsx.

-Contractes menors: s'ha de posar el municipi en la casella "Organización contratante".

-Contractes administratius: s'ha de triar l'òrgan de contractació en la casella "Nombre O. Contratación".