Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Taxes del Servei

L'abonament de les taxes es realitza telemàticament, a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears segons la sol·licitud que s'ha de tramitar i que es relacionen a la taula de descripció..

Descripció

Import

Sol·licitud de llicència de fabricació de productes sanitaris a mida

169,99

Sol·licitud de trasllat de fabricants de productes sanitaris a mida

117,60

Comunicacions sobre distribució i/o venda de productes sanitaris

35,70

Sol·licitud de trasllat de distribuïdors de productes sanitaris

  117,60
Certificació en bones pràctiques de distribució de medicaments d'ús humà

 564,84

Certificació en normes de correcta fabricacio de medicaments

564,84

Sol·licitud de modificació de l'autorització d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà

219,04

Sol·licitud d'autorització pel trasllat d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà

219,04

Sol·licitud d'autorització per tancament d'una entitat de distribució de medicaments d'ús humà

155,62

Sol·licitud d'autorització de magatzem distribuïdor de medicaments d'ús humà i/o magatzem distribuïdor de medicaments d'ús veterinari

282,46

Sol·licitud d'autorització d'establiment comercial al detall de medicaments d'ús veterinari

205,35

Comunicació de farmacioles veterinàries

85,07

Sol·licitud d'autorització pel trasllat d'un magatzem de majoristes veterinaris

205,35

Sol·licitud d'autorització per tancament d'un magatzem de majoristes veterinaris

85,07

Sol·licitud d'autorització pel trasllat d'un comercial detallista veterinari

205,35

Sol·licitud d'autorització per tancament d'un comercial detallista veterinari

85,07