Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Notificació de reaccions adverses

  

La Llei de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris (Llei 29/2006)  va establir l’obligatorietat a tots els professionals sanitaris de notificar tota sospita de reacció adversa a medicaments (RAM) detectada durant la seva pràctica habitual* i enviar-la al més ràpidament possible a l’òrgan competent en matèria de farmacovigilància de la comunitat autònoma (CA) corresponent, mitjançant el formulari de targeta groga.l RD 1344/2007 estableix l’obligatorietat a tots els professionals sanitaris de notificar tota sospita de reacció adversa a medicaments (RAM) detectada durant la seva pràctica habitual i enviar-la el més ràpidament possible a l’òrgan competent en matèria de farmacovigilància de la Comunitat Autònoma (CCAA) corresponent, mitjançant el formulari de targeta groga.

L’agost de 2010 es va habilitar en aquesta comunitat autònoma un sistema de notificació en línia de sospita de RAM integrat amb el sistema de prescripció i dispensació electrònica que facilita a tots els professionals sanitaris de la CA la notificació, millora l’accessibilitat al formulari electrònic de la targeta groga i n’agilitza l’emplenament.

targ_groga_online.gif      

La targeta groga en línia és accessible a través de distints entorns telemàtics

  1. Des d’aquesta mateixa pàgina a través de l’enllaç ibnotificaram d'Accés a Targeta Groga online
  2. Des de la història clínica d'Atenció Primària (eSIAP)/Recepta Electrònica (RELE)
  3. Des de la història de salut
  4. Des de les oficines de farmàcia

text.gif Manual d'Usuari TAonline

Targeta_groga_act_17_02_09.doc Formulari de notificació de reaccions adverses a medicaments d’ús humà [març 2018]

El Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d’ús humà, incorpora mesures noves per millorar la transparència i la comunicació sobre la seguretat dels medicaments, que atenen el dret a la informació dels pacients i l’increment de la seva participació i confiança en el sistema sanitari. En aquest sentit es possibilita a més la participació dels ciutadans en la notificació de sospites de reaccions adverses als medicaments.

D’aquesta manera, el gener de 2013 l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS)  va posar a disposició dels ciutadans un formulari electrònic mitjançant el qual poden notificar al Sistema Espanyol de Farmacovigilància les sospites de reaccions adverses a medicaments: <http://www.notificaram.es>.

 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

En línia a través del formulari electrònic http://www.notificaram.es habilitat per a professionals sanitaris i ciutadans

 

El Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears és una unitat tècnica de vigilància farmacològica i informació sobre la seguretat dels medicaments i productes sanitaris en l’àmbit territorial de les Illes Balears, adscrit a la Direcció General  de Planificació, Avaluació i Farmàcia, i des d’aquest Centre som conscients de la necessitat de donar a conèixer i valorar la importància de la participació  dels ciutadans en la notificació de sospites de reaccions adverses als medicaments. A aquest efecte hem publicat el text.gif tríptic informatiu adjunt.

(*) El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.

Les obligacions dels professionals sanitaris en relació a la notificació de sospites de reaccions adverses als medicaments i al sistema espanyol de farmacovigilància s'estableixen en l'article 6 del Reial decret 577/2013, de 26 de juliol, pel que es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà.