Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Normativa Estatal

  

text.gif Orden SSI/425/2018, de 27 de abril, por la que se regula la comunicación que deben realizar los titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la disposición transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente

text.gif Reial Decret 85/2018, de 23 de febrer, pel qual es regulen els productes cosmètics

text.gif  Real Decreto 1083/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico para la detección del VIH

text.gif Reial  decret  544/2016,  de  25  de  novembre,  pel  qual  es  regula  la  venda  a distància  al  públic  de  medicaments  veterinaris  no  subjectes  a  prescripció veterinària

text.gif Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris

text.gif Llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris

text.gif Reial  decret  1090/2015,  de  4  de  desembre,  pel  qual  es  regulen  els  assajos clínics amb medicaments, els comitès d’ètica de la recerca amb medicaments i el Registre espanyol d’estudis clínics

text.gif Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions

text.gif Reial decret 1675/2012, de 14 de desembre, pel qual es regulen les receptes oficials i els requisits especials de prescripció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari

text.gif Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre, por el que se regula la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de sustancias y preparados psicotropicos

text.gif Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat

text.gif Circular 30/88 de la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris. Gestió Econòmica del Subministrament de Medicaments Estrangers....[+]

text.gif Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

text.gif Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

text.gif Reial Decret 1416/1994, regulador de la publicitat dels medicaments d'ús humà

text.gif Reial decret 782/2013, d'11 d'octubre, sobre distribució de medicaments d'ús humà (BOE núm. 251, 19 d'octubre de 2013)

text.gif Reial Decret 109/1995, sobre medicaments veterinaris

text.gif Reial Decret 294/1995, el qual regula la Reial Farmacopea Espanyola, el Formulari Nacional i els òrgans consultius del Ministeri de Sanitat i Consum per aquesta matèria

text.gif Reial Decret 1907/1996, Publicitat i promoció comercial de productes, activitats o serveis amb finalitat sanitària

text.gif Llei 16/1997, sobre regulació de serveis de les oficines de farmàcia

text.gif Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel qual s'establecen condicions mínimes sobre protecció de la salut i la assistència mèdica dels traballadors del mar

text.gif Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre regulador de productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro"

text.gif Reial Decret 175/2001, pel qual s'aproben les normes de correcta elaboració i control de qualitat de fórmules magistrals i preparats oficinals

text.gif Reial Decret 249/2001, que modifica el Reial Decret 294/1995, el qual regula la Reial Farmacopea Espanyola, el Formulari Nacional i els òrgans consultius del Ministeri de Sanitat i Consum per aquesta matèria

text.gif Reial Decret 1470/2001, pel qual es modifica el Reial Decret 109/1995, sobre medicaments veterinaris

text.gif Reial Decret 725/2003, de 13 de juny, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'article 100 de la Llei 25/1990, de 20 de decembre, del medicament

text.gif Llei 29/2006, de 26 de juliol. Llei de garanties i ús racional dels medicaments ....[+]

text.gif Llei 10/2013, de 24 de juliol que modifica la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i els productes sanitaris

text.gif Reial Decret 618/2007, regula el procediment per l'establiment, mitjançant visat, de reserves singulars a les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments

text.gif Reial Decret 577/2013, pel qual es regula la farmacovigilància de medicaments d'ús humà

text.gif Reial Decret 1345/2007, pel qual es regula el procediment d'autorització, registre i condicions de dispensació dels medicaments d'ús humà fabricats industrialment

text.gif Reial Decret 1246/2008, de 18 de juliol, pel qual es regula el procedimient d'autorizació, registre i farmacovigilància dels medicament veterinaris fabricats industrialment

text.gif Reial Decret 824/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els laboratoris farmacèutics, els fabricants de principis actius d'ús farmacèutic i el comerç exterior de medicaments i medicaments en investigació

text.gif Reial Decret 1718/2010, de 17 de decembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació