Torna

Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Normativa  Autonòmica
  

lazo_pdf.gif Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Decret 101/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret 93/2004, de 5 de novembre, sobre fórmules magistrals i preparats oficinals

text.gif Decret 54/2010, de 9 d’abril, que modifica el Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s’aproven les zones farmacèutiques de les Illes Balears i el procediment per a l’autorització de noves oficines de farmàcia

text.gif Decret 79/2005, de 15 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Decret 25/1999, de 19 de març, que aprova les zones farmacèutiques i el procediment d'autoritzacio de noves oficines de farmàcia

text.gif Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears

text.gif Decret 25/1999, de 19 de març, pel qual s'aproven les zones farmacèutiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el procediment per a l'autorització de noves oficines de farmàcia...[+]

text.gif Correcció d'errors advertits en la publicació del Decret 25/1999, de 29 de març

text.gif Decret 92/2000, de 23 de juny, pel qual es regula l'horari mínim i els serveis d'urgències en les oficines de farmàcia de les Illes Balears....[+]

text.gif Decret 64/2001, de 27 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits tècnics sanitaris que han de reunir les oficines de farmàcia....[+]

text.gif Decret 65/2001, de 27 d'abril, pel qual s'aprova el procediment d'autorització de trasllats, transmissions, obres de modificació i amidament de distàncies d'oficines de farmàcia a les Illes Balears....[+]

text.gif Decret 116/2002, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits dels magatzems de distribució de medicaments i productes sanitaris i el procediment per a la seva autorització ...[+]

text.gif Decret 39/2003, de 25 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits i condicions sanitàries dels serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments ...[+]

text.gif Decret 93/2004, sobre Fórmules Magistrals i Preparats Oficinals

text.gif Decret 71/2005, de 24 de juny, pel qual es crea la xarxa d'alertes de les Illes Balears sobre riscs per a la salut derivats de medicaments o altres productes farmacèutics

text.gif Decret 93/2008, de 5 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits i les condicions sanitàries dels serveis de farmàcia i dipòsits de medicaments en els centres de cirurgia ambulatòria ...[+]

text.gif Decret 96/2008, de 19 de setembre pel qual es regula la prescripció i la dispensació als centres assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears dels medicaments d'intercepció postcoital

text.gif Decret 100/2008, de 26 de setembre, pel qual es revoca la delegació de competències, aprovada pel Decret 10/1999, de 19 de febrer ...[+]