Torna

Institut per a l'Educació de la Primera Infància

AJUTS PER AL SOSTENIMENT DE LA XARXA COMPLEMENTÀRIA (ANY 2021)

(actualitzat 23/9/2021)

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 de setembre de 2021 per la qual es corregeixen errades detectades en la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’agost de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021 (BOIB núm. 131, de 23 de setembre)

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’agost de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021 (BOIB núm. 118, de 31 d'agost)

Proposta de resolució de concessió d'ajuts, corresponents a l'any 2021, a la xarxa educativa complementària a la xarxa de escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d'educació infantil que la constitueixen

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2021 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2021 (BOIB núm. 68, de 25 de maig)

Període de justificació: Del 28 de juliol al 6 d'agost de 2021

DOCUMENTACIÓ:

Annex 4: Editor de Text Certificat i memòria econòmica de les unitats escolars en funcionament

Annex 4: PDF Certificat i memòria econòmica de les unitats escolars en funcionament