Portal de transparència

 

RELACIONS DE LLOCS DE FEINA

 

    Serveis generals:

  - Clicant aquí pot trobar:

   a) Personal funcionari: Relació de llocs de feina de personal funcionari de l'Administració autonòmica (denominació, adscripció, requisits, retribucions complementàries, etc.)

   b) Personal Laboral: Relació de llocs de feina de personal laboral de l'Administració autonòmica (denominació, categoria professional, nivell retributiu, retribucions complementàries, etc.).

   c) Relació de codis d'ocupació del personal funcionari i laboral de l'Administració autonòmica

   d) Taules salarials

   d) Personal eventual (càrrecs de confiança): Relació de llocs de feina de personal eventual de l'Administració autonòmica, amb especificació de les seves retribucions anuals.

      Plantilla Personal docent: Relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovada per Acord del Consell de Govern de 24 d'abril de 2015

       Plantilles orgàniques Ibsalut: Per consultar les plantilles dels serveis centrals i dels diferents hospitals, i àrees o gerències, clicau aquí.

       

      Data d'actualització: 10/01/2018